Вода

Arista Gas Schema

Интелигентното управление на ресурси е неразделна част от глобалните инициативи за устойчиво развитие. Това се доказва с многобройните регулаторни рамки в различни държави, които си поставят за цел да ускорят и насърчат внедряването на интелигентни измервателни системи (Smart Metering systems) за електроенергия, вода, газ и др.

Иновативният продукт на АДД-България представлява интегрирана система за управление на потреблението на водни ресурси, която се състои от няколко модула:

 • комуникационен
 • рутер/концентратор на данни
 • софтуер  за управление

Комуникацията между отделните нива на системата става по два начина – радио или М-Bus между модула и рутера, а от рутера до Центъра връзката се осъществява по GSM/GPRS. В зависимост от нуждите на клиента и от конкретните условия на внедряване на системата, се избира радио или М-Bus.

Смарт метеринг системата за вода, разработена от АДД-България е нещо повече от AMR (Automated Meter Reading). Тя предоставя много по-задълбочена информация и възможности за управление на ресурсите, както на ютилити компаниите, така и на потребителите.

 

Благодарение на успешното приключване на проект № BG161PO003-1.1.07-0210-C0001 „Внедряване в производството на иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управление на потреблението на водни ресурси” по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“ по ОПРКБИ 2007-2013 г.АДД-България предлага на своите клиенти /В и К Дружества, Компании за мениджмънт на обществени сгради и др./ услугата дистанционно отчитане, обработка на данни и управление на потреблението на водни ресурси на инсталираните при техните клиенти водомери.

 

 • Системата се хоства в облака за съхранение на данни на АДД-България, като се гарантира пълна сигурност и недостъпност на данните, гъвкавост, лесно разшируема инфраструктура и ценово предимство на облачната услуга;
 • Изцяло уеб базирана платформа за дистанционно отчитане на битови и промишлени водомери с лесен за управление интерфейс;
 • Възможност за обслужване на голям брой крайни устройства (до 1 млн. броя);
 • Възможност за обслужване на крайни устройства от различни производители, благодарение на имплементираните стандартни протоколи;
 • Експорт на информацията към билинг и ERP системи;
 • Автоматично изготвяне на различни видове доклади в табличен и графичен формат като например „сравнение на потреблението за даден период“, „отклонения от нормалното потребление“ и др.;
 • Съхранение на данни за дълъг период от време;
 • Анализ на водопреносната мрежа и състоянието на водомерите, чрез който се откриват и локализират повреди, течове, други технически и нетехнически загуби;
 • Дистанционно включване и изключване на крайните устройства в случай, че са снабдени с клапани;
 • Специален потребителски модул (уеб портал), чрез който крайните клиенти могат да получават информация за консумацията си със съответните инструменти и графики за анализ на потреблението по всяко време и от всяко място.

Предимствата на системата са:

 • Намаляване на оперативните разходи на дружествата;
 • Ниска себестойност и по-голяма точност на процесите по отчитане и управление на ресурси;
 • Анализ на потреблението и планиране на ресурсите;
 • Локализиране на загубите;
 • Допълнителни ползи за крайните клиенти чрез възможност за достъп до информация за потреблението си.

 

Защо се нуждаем от интелигентна система за вода?

Докато електроенергията може да бъде произвежданата по различни начини, не така стоят нещата с водата, която е невъзобновяем ресурс. Съществуват редица проучвания относно водните ресурси и заплахата от тяхното изчерпване, което може да доведе до природни катастрофи. Въпреки че само 1% от водата във водните басейни на Земята е питейна, голяма част от нея бива замърсявана или пропилявана ежедневно.

 
Сериозен проблем се оказват загубите на вода, произтичаща от няколко явления:
 • Нефактурирано потребление;
 • Загуби, идващи от кражби и/или неточности в измерването;
 • Технически загуби, идващи от загуба при пренос и дистрибуция, течове, неподходящо съхранение и др.

Обикновено такива проблеми се забелязват в слабо развитите страни, като загубите на някои достигат над 50% (Нигерия, Армения, Индонезия, Мексико, дори България). Световната банка оценява стойността на загубите в световен мащаб на 14 млрд долара годишно.

Много други фактори от съвремието усложняват положението - изчерпването на подземната вода, увеличаването на броя на населението (7 млрд, като се очаква до 2030 да се стане 8 млрд 1), усилващата се урбанизация, растящата средна класа, несигурността относно климатичните промени, увеличаващата се консумация на месо и други продукти, изискващи наличие на водни ресурси.

Всичко това предполага налагането на нови методи на управление на водния ресурс, с които се постига енергийна ефективност. ВиК дружествата в различните държави имат нужда от по-голяма и надеждна информираност, за да управляват бизнеса си и ресурсите по-ефективно. Информационните технологии вече намират широко приложение за решаването на тези проблеми, а иновативният продукт на АДД-България гарантира висококачествени решения.