Защо се нуждаем от интелигентна система за вода?

Докато електроенергията може да бъде произвежданата по различни начини, не така стоят нещата с водата, която е невъзобновяем ресурс. Съществуват редица проучвания относно водните ресурси и заплахата от тяхното изчерпване, което може да доведе до природни катастрофи. Въпреки че само 1% от водата във водните басейни на Земята е питейна, голяма част от нея бива замърсявана или пропилявана ежедневно.
 
Също както при електроенергията, сериозен проблем се оказва загубите на вода, произтичаща от няколко явления:
  • Нефактурирано потребление
  • Загуби, идващи от кражби и/или неточности в измерването
  • Технически загуби, идващи от загуба при пренос и дистрибуция, течове, неподходящо съхранение, и др.
Обикновено такива проблеми се забелязват в слабо-развитите страни, като загубите на някои достигат над 50% (Нигерия, Армения, Индонезия, Мексико, дори България). Световната банка оценява стойността на загубите в световен мащаб на 14 млрд долара годишно.
 
Много други фактори от съвремието усложняват положението -  изчеропването на подземната вода, увеличаването на броя на населението (7 млрд, като се очаква до 2030 да се стане 8 млрд 1), усилващата се урбанизация, растящата средна класа, несигурността относно климатичните промени, увеличаващата се консумация на месо и други водоемки продукти и др. 
 
Всичко това предполага налагането на нови методи на управление на водния ресурс, с които се постига енергийна ефективност. ВиК дружествата в различните държави имат нужда от по-голяма и надеждна информираност, за да управляват бизнеса си и ресурсите по-ефективно. Информационните технологии вече намират широко приложение за решаването на тези проблеми, а иновативният продукт на фирма „АДД-България“ гарантира висококачествени решения.