Център за управление (MDM)

AMI (Advanced Metering Infrastructure) е система, която открива нови възможности за ютилити компаниите. Благодарение на своята функция да предоставя богата информация, която до този момент не е била налична.

Тази информация може да се използва за различни цели, насочени към по-добро управление на активите и бизнеса като цяло. За да може информацията да бъде наистина ценна е необходимо да се изгради база данни и след това тази информация трябва да бъде обработена и представена в  интерактивен вид за лесното и разбиране и анализиране .

Тук е мястото да споменем Центъра за управление АРИСТА, който е хардуерно и софтуерно решение с богати функционалности и възможности. Освен това, системата се интегрира лесно с други бизнес приложения като системите за таксуване, за обслужване на клиенти и т.н. Възможна е не само съвместната им работа, но и взаимното им допълване - например изготвянето на сметка може да бъде сравнено с данните, предоставени от центъра за управление.

На базата на двупосочна комуникация - от крайното устройство през рутер/концентратор на данни към център за управление АРИСТА, се изпращат данни и аларми за настъпили събития. Като възможно събитие е отворен капак на измервателно устройство. И обратно, център за управление АРИСТА управлява измервателните устройства и комуникационното оборудване, чрез конфигуриране и изпращане на команди към тях. Например – включване/изключване на управляващо реле.

Съответстващи стандарти – софтуерът отговаря на стандартите, разработени от национални и международни организации като DLMS, IEEE и ISO. Различните приложения работят с операционни системи, използващи стандартизирани интерфейси.

Модулно базиране – центърът за управление АРИСТА е изграден на отделни модули. Това предоставя възможност разработването на отделните модули от систeмата и тяхната модификация да не оказва въздействие върху цялата система. По този начин нормалната експлоатация от страна на ютилити компаниите няма да бъде прекъсвана и нарушавана, докато модулът е в процес на разработка.

Архитектура – център за управление АРИСТА е с архитектура клиент-сървър и се състои от следните модули:

 • Основен модул – сървър база данни
 • Комуникационен модул – комуникационен сървър
 • Клиентски модул – приложен сървър

Това показва, че системата е разпределена, което води до два положителни ефекта:

1) С увеличаването на количеството данни, системата може да бъде лесно разширена, посредством добавянето на нов сървър.

2) Системата е децентрализирана – всички сървъри функционират самостоятелно за разлика от централизираната архитектура.

Приложенията на системата са разнообразни и отговарят на различни потребности на клиентите:

 • Анализ на данните, събрани от измервателните устройства и рутерите – когато се натрупа голям обем от данни, е изключително важно, да се извлече информацията, която са събрали без тя да бъде изгубена.
 • Интеграция с бизнес системи – центърът за управление АРИСТА има интерфейс към различни бизнес системи, като билинг, за обслужване на клиентите и др. Позволява събирането и разпределянето на информация към клиенти, доставчици на услуги и ютилити компании.
 • Прогнозиране – В миналото не е било възможно да бъдат направени реалистични прогнози на базата на действителното потребление и нужди. Въз основа на аналитичните функции на софтуера, ютилити компаниите могат да предвиждат точното количество електроенергия, която трябва да закупят от производителите. Тази услуга е подходяща за големи търговски и производствени предприятия. Те ще могат да планират, постигайки оптимизация на потреблението и разходите.
 • Възможността за следене на консумацията на енергия в реално време, ще позволи на крайните потребители да получат информация за консумираното от тях количество енергия през текущия месец. Съществува възможност за управление на собственото потребление, чрез увеличаване или намаляване на консумацията.
 • Възможност за създаване на мултитарифност на отчитането - минимум три тарифи (например трета тарифа от 6.00ч до 9.00ч, и от 18.00ч до 21.00ч - това ще даде гъвкавост на регулатора за бързо въвеждане или премахване на допълнителни  тарифи. Това се осъществява чрез дистанционно обновяване на смарт електромерите. Крайните потребители имат възможност да избират в кой час на денонощието да увеличават или да намаляват потреблението си.
 • Отговор на търсенето (Demand response)– чрез специални програми за отговор на търсенето, крайните потребители ще могат да се възползват от намаления или преференциални цени, ако намалят потреблението си по време на пикови периоди.
 • Следене на качеството на подаваната електроенергия – при смарт електромерите на всеки 15 минути или на  всеки 1 час, се записват моментните стойности на напрежение, ток, сos F и се изпращат до базата данни в център за управление АРИСТА. Чрез ограничен достъп до базата данни на ЕРП дружествата, клиентът може да следи за качеството на подаваната към него електроенергия. При отклонения от стандарта, той може да предяви претенции към доставчика.
 • Възможност за извършване на баланс на ниво трафопост между подадената към потребителите и реално консумирана електроенергия. Тази технология допринася за откриването на загубите в мрежата и провеждането на ефективни действия от страна на ЕРП дружествата за тяхното отстраняване. Намаляването на загубите в мрежата до ниво технически загуби е сериозна предпоставка за намаляване на цената на електроенергията за крайния потребител.