Dimov company

Внедряването на технологията за дистанционно управление на улично осветление е едно от модерните и високо ефективни решения при изграждането на съвременната инфраструктура на големи и малки населени места. Чрез тази технология се постига висока енергийна ефективност (намаляване на разходите за електроенергия с до 40%), осветеност в различните зони, отговаряща на най-новите изисквания на Европейските директиви. Възможност за получаване на навременна информация за дефектирали осветителни тела или отделни участъци от осветителната мрежа и възможност за вземане на ефективни управленски решения.

В края на м. септември 2009г. приключи съвместния проект на Димов Къмпани и АДД-България в Община Смолян. Беше изграден център за управление и контрол, както и система за индивидуално и групово управление на уличното осветление.