Предимства и ползи

Съществено намаляване на загубите на доставчика

  • Ефектът идва от възможностите на системата да отчита всякакви опити за кражба и манипулации;
  • Възможността на системата да извършва баланс, чрез монтаж на балансови електромери в трафопостовете, дава допълнителна възможност за откриване на загуби и опити за кражби.

Съществено намаляване на оперативните разходи

  • Чрез системите за дистанционно отчитане, включване/изключване и управление на потреблението, монтирани от АДД-България, тези проблеми се избягват напълно. Избягват се пряко разходите за заплати на инкасаторите.
  • Избягват се напълно разходите за транспорт, вишки, и преките разходи за изключване/включване на нередовните абонати.

Рязко повишаване на събираемостта

Поради технологична невъзможност, към настоящия момент изключването на нередовните платци в големите рискови квартали се извършваше групово - на цели трафопостове или на отделни клонове от трафопоста. Това внасяше елемент на несправедливост към редовните платци, предизвикваше масово неплащане, включително въвеждане и на режим на ел. подаването.

Системите на АДД-България позволяват индивидуално включване и изключване на абонатите от центъра за управление.

Режим „кредит” и „предплащане”

Системите на AДД България позволяват въвеждането на режим „Кредит” и режим „Предплащане”, директно през билинговата система. Въвеждането на режима „Предплащане”, позволява достигане на 100% събираемост там където е необходимо.

Възможност за потребителите и доставчиците да наблюдават качеството на доставяната електроенергия

Системата предоставя цялостна картина относно потреблението на ресурси, която може да се прилага за подобряване на надеждността и ефективността, както и да открива енергийни загуби, причинени от измами или течове. Възможно е лесно да се решат проблемите, свързани с оплаквания на клиентите относно качеството на електричеството. Когато показанията на някой от факторите за безопасност се изменят, системата автоматично изключва съответния потребител, за да подсигури неговата безопасност.

Възможност на потребителите да контролират On-Line своето потребление

  • Потребителите имат възможност в реално време да контролират потреблението си и да предприемат адекватни мерки по управление и намаляване на своите разходи за ел. енергия;
  • Доставчиците имат възможност да получават информация в реално време и да съставят своите реални товарови графици от гледна точка на изпълнение на директивите на ЕС за енергийна ефективност и постигане на оптимална цена на доставяната ел. енергия.

Прогнозиране

Доставчиците имат възможност да получават информация в реално време и да я използват за съставянето на действителните графици за натоварване, по отношение на прилагането на директивите на ЕС в областта на енергийната ефективност и постигане на оптимална цена на доставяната електроенергия.

Енергиен мониторинг на качеството

Смарт устройството изпраща не само данните за потреблението, но и всякакъв вид данни, свързани с качеството на разпределените електроенергия, както и състоянието на устройството. Това предпазва хората и оборудването им от потенциалните опасности и щети.