Смарт система - ARISTA

Системата за управление ARISTA се състои от три нива:

1. Крайни измервателни устройства – смарт електромери, водомери, газомери, топломери, управляващи устройства за улично осветление. Всички те притежават възможности за събиране и отчитане на информация, както и възможност за изпълнение на команди (включване/изключване), изпратени от управляващия център.

2. Събраната информация се изпраща до рутер/концентратор, като част от второто комуникационно ниво на технологията - PLC, RF или Ethernet. Той има за задача да събере и предаде информацията от крайните устройства към управляващия център и обратно, да изпрати управляващи команди от центъра към крайните устройства. Връзката между рутер/концентратора и управляващия център се осъществява чрез изграждане на VPN тунел по GSM/GPRS.

3. Управляващият център АРИСТА е третото ниво на технологията. Комуникацията е двупосочна - от центъра през рутер/концентратора до крайните устройства и обратно.

Към крайните устройства се изпращат конфигурации, заявки, команди за включване и изключване. При електромерите това е реле за включване и изключване на потребителя към захранващата електроснабдителна мрежа, при водомерите – това е клапан за спиране и пускане на водата. По посока от крайните устройства към центъра се предава информация за потребление, аларми, събития и др.  Цялата комуникация се базира на стандартни методи и протоколи за комуникация (PLC -> ODFM Prime, RF, M-Bus, DLMS протоколи).

В радио честотната комуникация при водомери, газомери, топломери се използва операционна система, ориентирана към ниска консумация на електроенергия, тъй като крайните устройства се захранват с батерии и е необходимо да им се осигури дълъг и надежден живот. Технологично, комуникационната мрежа между крайните точки (водомери) се изгражда самостоятелно, като всяко устройство препредава информация  на съседните му. При електромерите, комуникационната среда е самата захранваща линия и всяко устройство също препредава информация до съседите си.

Система за управление АРИСТА предоставя платформа, от която компаниите могат да се възползват по множество различни начини. Някои от ползите са преки като намаляване на разходите за операции (отчитане, дистанционно включване/изключване); увеличаване на печалбата от намаляването на нетехнически загуби, или самият факт, че PL комуникацията не изисква допълнителни инвестиции. Другите ползи са косвени, като оптимизация на процесите, ефективно планиране на товарните профили, избягване на субективни грешки. За първи път в историята ютилити компаниите могат да поставят клиенти си в центъра на своята дейност и да им предложат нови ценни услуги.