Услуги

АДД България ООД има повече от 10 години опит във внедряването и интеграция на Системи за дистанционно отчитане и управление на енерго ресурси. Дългият опит във всички аспекти на процеса правят АДД България най-добрият избор като високо технологичен партньор. Услугите, преодставени от АДД България включват :

 • Инсталация, конфигуриране , поддръжка и сервиз
  • PC/сървър хардуер
  • Операционна система
  • Софтуер
  • Мрежа
  • База данни
  • Портативни комуникации
 • Поддръжка и интегриране към билинг системи
 • Цялостно обучение
  • PC оператор/ръководители
  • Отчитане и управление на електромерите
  • Инсталиране и оптимизация на системата за дистанционно отчитане и управление на ресурси
  • Консултации
  • Набелязване на цели
  • Какво може да получите от Смарт метеинг системите и определяне на приоритети
  • Избор на най-добро техническо и технологично решение

Консултации

 • Набелязване на цели
 • Какво може да получите от Смарт метеинг системите и определяне на приоритети
 • Избор на най-добро техническо и технологично решение

Партньорство

Успешното осъществяване на проектите, винаги включва пълно партньорство между АДД България и нашите клиенти, където общите отговорности са изпълнени своевременно и по професионален начин.

Нашите отговорности:

 • Назначаваме координатор, който определя график  и контролира всички аспекти по внедряването на системата.
 • Конфигураме хардуера и софтуера на системата.
 • Осигуряваме пълна документация и поддръжка за интеграция към билинг системата.
 • Обучаваме лицата определени за работа и управление на системата и текущо обслужване на крайните устройства.
 • Тестваме системата.
 • Осигуряваме поддръжка и сервиз на системата.

Какво се очаква от клиента ни:

 • Да избере специфичните изсквания към системата Aриста (Всички варианти са описани подробно в документацията и се преразглеждат с координатор на АДД България.)
 • Да определи екип от лица, отговорни за работата и управлението на системата и текущото обслужване на крайните устройства.