You are currently viewing Енергиен мониторинг за малки и средни предприятия

Енергиен мониторинг за малки и средни предприятия

Енергийната ефективност често се счита за мярка, водеща до голямо намаляване на въглеродните емисии и изместване на електроенергията от по-енергоемки потребители. Въпреки това ползите за енергийната ефективност не са там, където биха могли да бъдат, предвид наличието на съвременни технологии. Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) все още не са реализирани най-добрите налични решения и технологии, което коства много.

Ясен пример за това несъответствие в областта на енергийната ефективност съществува при малките и средните предприятия (МСП). МСП са голям двигател на икономиката и според Международната финансова корпорация 90% от световните предприятия са МСП. Те представляват 50% от заетостта в световен мащаб.

Какво представляват малките и средните предприятия (МСП)?

МСП е не-дъщерна, независима компания, в която работят по-малко от определен брой работници. Този брой може да варира в зависимост от държавата: в САЩ горната граница е 500, докато в ЕС границата е 250. МСП могат да бъдат разбити на микро-, малки и средни предприятия.

Малките и средните предприятия играят основна роля в икономиката на всяка държава. Те се считат за двигатели на икономическия растеж. Техният принос към брутния вътрешен продукт на нацията (БВП) и сумата на заетостта, която генерират, са значителни.

МСП представляват голяма, но често пренебрегвана част от ландшафта за консумация на енергия. Те също така стимулират иновациите, като извършват повече от 20 % от научноизследователските и развойни дейности, патентните приложения и новите продукти в световен мащаб.

Сами по себе си МСП не консумират огромни количества енергия. Но колективно, тяхното енергийно търсене е друго нещо. Около 30 % от търсенето на енергия за МСП може да бъде премахнато чрез икономически ефективни мерки за енергийна ефективност, като например софтуер за енергийно управление. Енергийната ефективност наистина може да помогне на МСП по много начини: не само чрез намаляване на разходите за освобождаване на средства за инвестиране в по-продуктивни дейности, но също така може да им помогне да станат по-устойчиви, по-конкурентни и иновативни.

Предизвикателства пред енергийната ефективност за малките и средните предприятия

Въпреки гореизложеното, решенията за енергийна ефективност обикновено са насочени към клиенти на жилищните енергийни клиенти (чрез специализирани решения за енергиен мониторинг) или големи сгради (със сложни системи за управление на енергията в сградите – BEMS). Нито едно от тези решения не е достатъчно специфично за нуждите на МСП.

МСП може да изискват по-сложни решения от тези, които се предоставят на жилищния сектор. Същевременно те често не притежават финансовите възможности да инвестират и да поддържат сложни сградни системи, подходящи само за големи сгради.

Един от факторите, допринасящи за тези неясни статистически данни, е, че МСП често са пренебрегвани от компаниите за енергийни услуги, които са склонни да преследват големи проекти в по-големи сгради на най-големите пазари. Това води до огромна разлика в енергийните услуги за МСП, тъй като най-големите сгради на най-големите пазари обикновено вече са ангажирали значителни ресурси за енергийна ефективност.

Тъй като този пазарен сегмент остава до голяма степен неизследваем, има големи възможности за доставчици като компании за енергийни услуги или енергийни компании да се възползват от потенциала за енергийна ефективност, насочен към пазара на МСП. МСП е по-вероятно да приемат енергийната ефективност, тъй като те имат повече възможности да го направят, както и икономическа мотивация, тъй като нивото на очакваните икономии може да бъде много по-високо от домакинствата в жилищните сгради.

Намирането на нов начин за подход към този сегмент представлява голяма възможност за създаване на полезни взаимодействия между МСП, дружествата за комунални услуги, като същевременно се насърчава по-ефективното потребление на енергия.

Разнообразие от възможни решения, от които да избирате

Съществува широк кръг от мерки. Възможностите за оптимизиране на енергийната ефективност се умножават с най-новите технологии в областта на интелигентните електрически табла, интернет на нещата, базирани на данни облачни приложения с аналитични и предупредителни системи, светлинен контрол, контрол на помещенията, ОВК, оптимизиране на наличността на мощността, надеждност и качество директно от източника, интелигентни измервателни уреди и мониторинг, приложения за управление на енергията, оборудване за оптимизиране на напрежението, възможности за възобновяема енергия (интеграция), по-ефективни видове осветление като LED светлини, контрол на засенчване на слънчевите слънчеви, покривни и прозоречни материали, нови приложения за управление на сградите и нарастващо предлагане на оборудване, както за енергийна ефективност, така и за различни бизнес и строителни цели.

Стъпки за управление на енергията в малките и средните предприятия

За да управляваме енергията в малките и средните предприятия ефективно, трябва да следваме няколко стъпки:

 1. Разбиране на потреблението на енергия
  Първото нещо, в което трябва да се съсредоточим по време на пътя за пестене на енергия, е да се разбере действително колко енергия се използва от бизнеса. Ако е отбелязано най-много потреблението на енергия в бизнеса, тогава става много по-лесно да се съсредоточи върху начините за спестяване и управление на потреблението на енергия.
 2. Ангажирайте персонала
  Друго важно нещо, за което трябва да се погрижите, докато се стремите към управление на енергията във всеки бизнес, е да се разгледа факта, че е необходима работа в екип, за да постигнете цел. Затова е от решаващо значение да се уведоми персонала, че е важно да се подобри енергийната ефективност на бизнеса и да се насърчи да се запознаят с ежедневната си работа и да намерят места за икономии на енергия.
  Също така е важно да се съобщи, че предприетите мерки са насочени и към ползите за околната среда от енергоспестяването.
 3. Определете областите и ги управлявайте
  След като служителите са ангажирани, е време да се идентифицират икономиите на енергия и след това да се излезе с план за управление на енергията. Много е важно да се идентифицират най-големите енергийни натоварвания в бизнеса и да се направи план за управление на енергийната ефективност в тези области.
 4. Въвеждане на услуги с добавена стойност, насочени към енергийната ефективност
  МСП трябва да управляват по-ефективно разходите, като използват услуги с добавена стойност, като например специализирани консултации относно подходящите енергийно ефективни продукти, услуги и най-добри практики за техния конкретен бизнес, уведомления за по-високи от очакваните сметки или подобрени канали за самообслужване с конкретни инструменти за бизнеса.

Ползи за МСП от мониторинга на потреблението на електроенергия

Когато МСП е изправен пред необходимостта да наблюдава потреблението на електроенергия, се извършва предварителен енергиен одит или проверка, което води до мерки, част от които е създаването на система за енергиен мониторинг в предприятието. Целта на тази система е да извършва постоянен контрол, мониторинг и събиране на актуални данни за потреблението на електроенергия (а и не само, потреблението на други ресурси също може да бъде наблюдавано) за гарантиране на производствения процес. Данните служат за вземане на решения и вземане на мерки за постигане на оптимално потребление на енергия при експлоатацията на индивидуални съоръжения. Въз основа на събраните данни, компанията ще може да прави справки за консумираната електроенергия, както и да извършва анализи и да взема решения, водещи до намаляване на потреблението на енергия. Системата за енергиен мониторинг може да следи точките на измерване (електромери, водомери и др.) като цяло за предприятието, както и за различни производствени мощности на територията на предприятието. По този начин системата предоставя информация за текущото потребление на енергия – общо за предприятието и разпределение по отделни съоръжения или производства. Събраните данни се използват също така за оценка на качеството на електроенергията, за създаване на потребителски профил на отделните потребители, както и за тяхното работно време.

В обобщение, ползите за МСП от мониторинга на електроенергията са:

 • Подобряване на енергийния баланс;
 • Идентифициране на основните потребители на енергия и подобряване на тяхната услуга и експлоатация;
 • Повишаване на ефективността и оптимизирани енергийни разходи – конкурентни предимства;
 • Повишаване на ангажираността на служителите за по-ефективно използване на енергията;
 • Укрепване на корпоративната социална отговорност и ангажираност за намаляване на енергийния отпечатък на дейността;
 • Ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин увеличаване на екологосъобразността на производствения процес;
 • Предпоставка за въвеждане и сертифициране на система за енергийно управление. Спазване на изискванията на международния стандарт ISO 50001 за въвеждане и внедряване на единна политика в областта на потреблението на енергия. Стандарт ISO 50001 определя специфичните изисквания, приложими за потреблението, включително измерването, документацията и отчитането, планирането и закупуването на оборудване, осигуряването на необходимите човешки ресурси и други фактори, които оказват влияние върху потреблението на енергия.

АДД България предлага система за мониторинг и измерване на консумацията на енергия и други устройства и инсталации, което помага на МСП да оптимизират своите процеси и разходи. Можете да погледнете тази статия за повече информация. Или ако искате да се консултирате с нас за даден проект, можете да се свържете с нас безплатно и без никакво ангажиране.


iРеференции

Good practice in energy efficiency
Energy management for SMEs
https://www.iea.org/
https://www.bsigroup.com/en-IN/ISO-50001-Energy-Management/ISO-50001-for-SMEs/
Energy Efficiency in Small and Medium Sized Enterprises