You are currently viewing Иновативни технологии в енергийната ефективност по света и у нас

Иновативни технологии в енергийната ефективност по света и у нас

В основата си, идеята за енергийна ефективност има за цел да сведе до минимум количеството консумирана енергия, без да се влоши качеството на живот и без да възпрепятства икономическото развитие и социалното благосъстояние на обществото. В по-широк аспект, енергийната ефективност представлява избягването на загубите на енергия; рециклиране на различни отпадъци и/или повторното им използване; намаляване на търсенето на енергия с помощта на по-модерни технологии без да се намали производството; използване на възобновяеми енергийни източници.

С разработването на Стратегия за енергийна ефективност, ЕС и страните членки, имат за цел да се допринесе за осигуряване на енергия за всички при приемливи условия и да се минимализират негативните въздействия от производството и използването на енергията върху човешкото здраве и околната среда. Това може да се постигне чрез насърчаване на ефективни практики и технологии на използване на енергия и горива, като се обхващат трите основни сфери, важни за устойчивото развитие,– природна, социална и икономическа устойчивост.

Ползи от подобряване на енергийната ефективност

Спестяването на енергия и повишаването на енергийната ефективност води до подобряване качеството на въздуха и общественото здраве, намаляване емисиите на парникови газове, подобряване енергийната сигурност чрез намаляване на зависимостта от внос на енергия, намаляване разходите за енергия на домакинствата и предприятията, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, създаване на повече работни места, като по този начин ще се повиши качеството на живот на гражданите.

За да се осъществи всичко това, трябва да се работи по рамка от мерки, които насърчават енергийната ефективност и гарантират постигането на целите за нейното повишаване. Експертите посочват три основни сектора, в които енергийната ефективност има голям потенциал за развитие, като това са строителството (декарбонизация на сградния фонд), транспорта и енергетиката.

По данни на Евростат, енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт (БВП) на България показва устойчива тенденция към намаление. При запазването ѝ и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в страната, може да се очаква в близко бъдеще България да достигне нивата на ЕС и конкурентоспособността на икономиката да се подобри в дългосрочен план.

Въпреки това, според сценарии на Международната агенция по енергетика (МАЕ), мерките по енергийната ефективност отговарят за 40% от необходимото намаляване на емисиите до 2040 година в световен мащаб. Затова и препоръката е държавите да направят приоритет стратегиите за енергийна ефективност и то във всички икономически дейности и в бързоразрастващите се градове. Това може да бъде осъществено чрез иновативни политики, технологии и новаторски подходи.

Енергийна ефективност в сградите

За постигне на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд се препоръчва да се предприемат мерки в няколко основни направления:

 • Строителство на нови сгради и трансформиране на съществуващите в сгради с ниско потребление на енергия;
 • Подобряване на енергийните характеристики на жилищните и нежилищните сгради;
 • Въвеждането на интелигентни технологии в сградния сектор.

Все още много малка част от жилищния фонд на страната ни е преминал през процеса на енергийно обследване и последващо извършване на енергоспестяващи мерки. В европейската норма EN 15232 за всеки енергиен клас сграда са описани детайлно процесите на производство, дистрибуция и консумация на енергия и начините, по които тези процеси трябва да бъдат контролирани. Разликата между класовете идва от степента на контрол на тези процеси.

Усилията трябва да бъдат насочени към насърчаване въвеждането на нови технологии за изграждане на ефективни районни отоплителни и охладителни системи и ефективна отоплителна и охладителна инфраструктура.

В тази връзка системите за сградна автоматизация (building management system – BMS) са чудесна технология, които се подчиняват на европейската норма EN 15232.

Системите за сградна автоматизация са започнали като средства за управление на ОВиК. С развитието на средствата за автоматизация се разширява и тяхната функционалност, благодарение на което те осъществяват и контрол, управление и мониторинг. В процеса на тяхното развитие, те започват да обхващат и другите системи в сградата, които консумират енергия. Така BMS се превръщат в централизирана технология за цялостно управление и наблюдение на системите в сградата.

По този начин BMS вече могат не само да подобряват и повишават комфорта в една сграда и да го постигат с минимални разходи, но и да контролират цялостното потребление на енергия и да наблюдават правилното функциониране на другите технически системи, инсталирани в дадената сграда. Като едно от основните предимства на BMS е бързината и точността на реакция.

Сред предимствата на системите за сградна автоматизация са:

 • Това е инвестиция с много бърза възвръщаемост;
 • Превръща сградата в лесен за обслужване обект;
 • Повишава конкурентоспособността като дава възможност да се управляват по-правилно разходите;
 • Това е зелена инвестиция, която намалява отделяните вредни емисии;

Енергийна ефективност в транспортния сектор

Изчерпването на суровините на течно гориво и природен газ, глобалното затопляне и замърсяването на околната среда, засилват необходимостта от все по-широкото използване на алтернативни източници на енергия. Това провокира създаване и произвеждане на екологични и енергоспестяващи автомобили. Тенденцията за това непрекъснато се ускорява от огромното потребление на посочените суровини.

От друга страна глобалното затопляне се дължи на повишена концентрация на парникови газове в атмосферата, като емисиите им продължават да растат. Въпреки че има тенденция автомобилите да стават по-чисти, броят им не спира да расте. В контекста на големите градове, в които живеят половината от световното население и се генерират повече от 2/3 от емисиите на парниковите газове, борбата с вредните емисии е от съществено значение. Сухопътният транспорт със своите 11% принос в отделяните емисии на парникови газове е един от най-бързо растящите източници на парникови газове и заема първо място в градовете. Затова преобразуването на големи автомобилни паркове към електрическа енергия, особено лекотоварните превозни средства като леки автомобили и микробуси, е важна възможност за намаляване на градските емисии на парникови газове.

Един килограм гориво – бензин или нафта – замърсява 15 куб.м въздух или „произвежда“ 2.74 кг СО2. Електрическите превозни средства (ЕПС), като алтернатива на автомобилите, задвижвани от двигатели с вътрешно горене (ДВГ), са естествено и пряко решение за намаляване на парниковите газове в големите градове. Съвременното развитие на технологиите позволи да се конструират електромобили (ЕПС) с пътно-експлоатационни показатели, близки до тези на автомобилите с ДВГ, но с многократно по-малък енергиен разход за километър. ЕПС генерират значително по-малко емисии – в повечето случаи близки до нула, в сравнение с превозните средства с ДВГ.

Ефектите от разпространението на електрическите превозни средства:

 • Намаляване на производството/вноса на течни горива с приблизително 20%;
 • Значително намаляване в големите градове;
 • Свеждане до минимум на шума от транспорта;

Енергийна ефективност с интелигентно измерване и мониторинг на електроенергия

Икономиката е движещата сила на обществата в целия свят. Тя може да бъде дефинира като машина, която поглъща голямо количество ресурси под условието да произвежда стоки и предоставя услуги с ниска себестойност и малък ефект върху околната среда. Предвид характера и стойността си енергията е ресурсът, оказващ най-голямо влияние върху постигането на тези изисквания. Това е причината икономията на енергия и нейното умно оползотворяване да е основна задача както на индустрията, така и на провежданите политики.

Основна цел на индустриалния енергиен мениджмънт е постигане на ефективен баланс между качество, себестойност на произведената стока и предоставена услуга чрез индивидуални и общоприети подходи и инструменти. В основата си, понятието енергиен мениджмънт може е комбинация от комплексни, ефективни, организационни, технически мерки и дейности за промяна поведението и отношението на служителите, ръководството и дори частен потребител, които да доведат до намаляване и оптимизиране консумацията на енергия, както и на основни и вторични материали в дадено производство, предоставена услуга или битово потребление на енергия.

В тази връзка въвеждането на интелигентни измервателни уреди и системи за мониторинг на потреблението, дават възможност за качествен анализ и промяна.

Arista – a new generation software and hardware solution

Предимствата на системите за интелигентно измерване и мониторинг на електроенергия:

 • Представляват инструмент, който помага на потребителите да управляват по-добре своите покупки на енергия;
 • Мониторингът на цялата система чрез интелигентен софтуер осигурява данни в реално време за електрическите параметри, позволява по-бързо откриване на смущения в системата и незабавно предприемане на коригиращи действия за минимизиране на въздействието върху клиента на събития като прекъсвания;
 • Интелигентните измервателни уреди също помагат на ЕРП-тата да разберат нуждите на електропреносната мрежа по-подробно от по-старите уреди. Това по-добро разбиране улеснява систематичното планиране за посрещане на енергийните нужди на потребителите, така нареченото “управление на търсенето”;
 • Анализ на данните и вземане на високоефективни управленски решения. Огромното количество информация, предоставена от интелигентните измервателни уреди в базата данни на контролния център дава възможност на ръководители на различни нива на управление да анализират и организират отстраняването на различни дефекти в електроенергийната мрежа, да откриват и отстраняват технически и нетехнически загуби, да разпределя функциите на групите за спешни случаи, за да оптимизират разходите и да планират инвестиции за бъдещи периоди.
 • Защитен трансфер на данни. Системата осигурява сигурен достъп, съхранение и управление на информацията от електромерите, базирани на криптиране на данните и система за управление на ключове.
 • Намаляване на разходите за поддръжка;
 • Намаляване на времето за локализиране и установяване на инфраструктурни проблеми и неизправности;
 • Мониторинг на потреблението и исторически данни;
 • Възможност за оптимален анализ на потреблението;
 • Увеличаване на скоростта на обслужване.

С въвеждането на либерализирания енергиен пазар тези предимства на интелигентните измервателни уреди и мониторинг, ще се пренесат и към крайния потребител.

Видео: енергийната ефективност в България – успешни истории и технологии

Гледайте пълния запис от провелия се уебинар, в който засегнахме подробно темите за:

Наши гости и лектори бяха Станимир Механджийски от Enopta, Димитър Йорданов от Siemens и Кузман Драгнев от АДД България, а домакин и модератор на срещата беше Весела Малиновска от АДД България.

Научете повече за решенията на АДД България: