You are currently viewing Интелигентното осветление – пътят към умния и устойчив град

Интелигентното осветление – пътят към умния и устойчив град

 • Post category:Новини

В днешно време гражданите имат все по-големи изисквания към своите градове и искат да им бъдат предоставени стабилни, лесни за ползване, иновативни и интелигентни услуги, включващи инструменти за съвместна работа, интуитивни уебсайтове, платформи за самообслужване, мобилни приложения и много други. Технологиите нахлуват в ежедневието ни, предоставяйки дигитални услуги в градския живот, като по този начин правят града по-привлекателен за хората да живеят в него.

Приложенията за интелигентния град могат да помогнат на градовете да работят по-ефективно, като същевременно подобряват услугите за гражданите и бизнеса, наред с много други предимства. Докато определението за smart city (интелигентен град) все още се развива и пълни със смисъл, няколко неща са ясни: интелигентните градове използват информационни и комуникационни технологии, за да подобрят нивата на обслужване, благосъстоянието на гражданите, устойчивостта и икономическото развитие. Технологиите за интелигентни градове може да ги направи по-ефективни и ефикасни, което е необходимо с оглед на предвиждания бърз растеж на градското население през следващите няколко десетилетия.

Направете първата стъпка с внедряване на интелигентно улично осветление

Smart street lighting

Уличното осветление е водеща обществена услуга, предоставяна от властите на местно и общинско ниво. Качественото осветление е от водещо значение за пътната безопасност, личната безопасност и градската атмосфера. Въпреки това, много съоръжения за улично осветление са остарели и крайно неефективни. Това води до по-високи енергийни изисквания и нива на поддръжка. За много общини, които имат остарели системи, уличното осветление може да заема до 30-50% от цялата им мощност.

Внедряването на интелигентна система за мониторинг и управление може да направи инфраструктурата на осветлението по-ефективна, предоставяйки възможност за повече контрол, данни в реално време и подобрена безопасност. Интелигентните системи за осветление имат интегриран подход, който включва:

 • Спестяване на енергия;
 • Намаляване на разходите за поддръжка и управление;
 • Повишаване на качеството на осветлението;
 • Улесняване на разширяването и подобряване на мониторинга и управлението на инфраструктурата;
 • Повишаване на безопасността и сигурността по улиците и пътищата;
 • Намаляване на вредните емисии в резултат на по-икономичното потребление на електроенергия;
 • Осигуряване на допълнителни услуги в градската среда, чрез използването на иновативна технология за осветление.

АДД България предлага интелигентно решение за улично осветление – Arista SLMS. То надгражда традиционното улично осветление, като допълнително предоставя интелигентни функции за дистанционно управление на осветлението и мониторинг на цялата инфраструктура в реално време. Системата събира, съхранява и анализира всички данни, предоставяйки детайлна информация за състоянията и процесите, случващи се в инфраструктурата на осветлението. Arista SLMS е проектирано за постигане на гъвкава и ефективна работа на уличните осветители за всички заинтересовани страни (общини, компании за поддръжка, инвеститори, изпълнители и граждани).

Защо системата за интелигентно осветление е началната стъпка към интелигентния град?

Smart city lighting

Общественото осветление представлява една от най-големите захранвани мрежи, разпределени в градовете по целия свят. Това е като нервната система за града, свързваща милиони улични осветитeли към електрическата мрежа. Те се превръщат в много търсен актив на града, предоставящ възможност за IoT платформа, която може да обслужва много настоящи и бъдещи решения за градската среда. Всяко осветително тяло може да бъде модифицирано като отделен елемент или като част от по-широката система.

Чрез свързване на всеки стълб от осветлението към комуникационна мрежа, всеки осветител става интелигентен сам по себе си и е част от платформата на IoT. Възможността за лесно свързване на обща база, действа като катализатор за допълнителни инвестиции в интелигентния град.

Чрез сигурна и защитена връзка, реализирана чрез системата за осветление, към мрежата може да бъдат добавени интелигентни рекламни табла, предлагайки широка гама предимства: от повишаване на обществената безопасност до опции за допълнителни приходи за общината, както и за рекламодателите.

Използвайки вече изградената комуникационна мрежа, създадена от системата за улично осветление, можете да реализирате нови решения:

 • Интелигентни системи за тунелно осветление
 • Интелигентни системи за паркинг
 • Интелигентни системи за управление на ресурси
 • Интелигентни системи за напояване
 • Интелигентни системи за сметосъбиране
 • Интелигентна система за анализ на околната среда

Интелигентния град е по-добрият град

Подобренията в „big data” (големите информационни масиви), дигитализацията на процесите и свързаността между устройствата, позволиха на градовете достъп до информация, която преди не беше налична. Добре разработената стратегия за анализ на данни дава на градските служители възможността да достъпят и да анализират огромно количество информация, като по този начин могат лесно да извличат важна и практическа информация. Когато градът може да наблюдава желаните показатели в реално време, нивата на услуги бързо се повишават.

Различни приложения на интелигентния град

Smart parking management

Ефективните приложения и стратегии за масивните данни предоставят на града информация за идентифициране и осигуряване на персонал във високорискови райони, например, прогноза и план за градския прираст на населението в целия град и идентифициране на тенденции за интересите, притесненията и нуждите на гражданите. Големият информационен масив (big data) и Интернет на нещата (IoT) предлагат безкрайни възможности за по-устойчиви решения. Това от своя страна подобрява живота на жителите, чрез намаляване на разходите и подобряване на услугите.

Технологии като интелигентна пътна сигнализация оптимизират трафика, облекчавайки задръстванията по време на пиковите часове на пътуване. Други интелигентни транспортни технологии, като интелигентното управление на паркинги, позволяват на градовете да се възползват от допълнителни потоци на приходи. Намалените задръствания, растежът на автономните превозни средства и ефективната маршрутизация на превозните средства намаляват свързаните с превозните средства потребности от пространство в градските райони, потенциално разширявайки използването на територията за развитие.

Технологията на интелигентния град предоставя възможността за създаване на по-рационална среда за гражданите. За да се гарантира дигиталната трансформация, хората трябва да имат достъп до високоскоростни интернет услуги и до достъпни устройства. Предоставянето на Wi-Fi публични мобилни точки за достъп, стратегически разположени в целия град, може да предложи надеждни интернет услуги на всички жители. Инфраструктурата за улично осветление може да се използва за такива мобилни точки за достъп.

С ограниченото предлагане на природни ресурси, в разрез на повишеното тяхно потребление от страна на хората, интелигентните технологии дават на градовете инструментите, необходими за ефективното запазване и намаляване на неволното разхищение на вода и електричество. Интелигентните сензори позволяват бързо да се идентифицират течове в преносните тръби и да се отстраняват повредите в съкратен период от време, намалявайки загубите на вода. Интелигентните електрически мрежи позволяват двупосочна комуникация между доставчиците на електроенергия и крайните потребители, с което се подобрява идентифицирането на периодите на пиково натоварване и прекъсване в електрозахранването.

Инвестицията в технологии за интелигентен град има голям мултиплициращ ефект. Много компании от частния сектор също се обединяват с местните власти, за да инвестират в интелигентна градска инфраструктура и интелигентни решения и инициативи. Инвестициите в интелигентни градове играят все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на градовете на регионално и глобално ниво с цел привличане на нови жители и бизнеси. Предоставяйки отворена платформа за данни с достъп до градска информация, индустриалните предприятията могат да вземат по-информирани решения, чрез анализ на данните от интегрираните интелигентни решения.