You are currently viewing Защо Big Data ви помага да взимате по-добри решения за управлението на измервателната инфраструктура

Защо Big Data ви помага да взимате по-добри решения за управлението на измервателната инфраструктура

 • Post category:Новини

Енергийната и комуналната индустрия се трансформират с навлизането на нови технологии, които правят мрежите по-интелигентни. Източниците на електроенергия стават все по-чисти и клиентите имат повече от една алтернатива за закупуване на електроенергия. Появата на Big Data и анализите играят решаваща роля в това развитие.

Анализът на големите данни има потенциал да разреши и подобри няколко проблема в енергийния сектор – оперативни, стратегически и финансови и други.

Анализ на големи данни (Big Data Analysis) за електроразпределителни компании

Секторът за електроразпределение и пренос е изправен пред „експлозия“ от данни, идващи от различни източници. Някои примери включват полеви измервания от интелигентни измервателни уреди, интелигентни сензори и т.н., мониторинг на съоражения, данни за разпределено генериране, данни за зареждане на електрически превозни средства, данни, управлявани от клиенти, и други важни източници на данни за управление на прекъсванията. Тези данни, често наричани „големи данни“, съдържат ценна информация за подобряване на надеждността, ефективността на разходите, енергийната ефективност, операциите, планирането, управлението на активите и прекъсванията, както и потребителския опит и устойчивостта на мрежата. Цялата ситуация се влошава и от бързо променящата се пазарна среда, преминаваща към по -голям дял разпределени енергийни ресурси, което поставя много предизвикателства.

Същевременно работата с тези данни носи различни практически предизвикателства, свързани с неадекватно обучение и липса на опит в събирането, извличането, обработката и анализа на данните, както и предизвикателства, свързани с политиките за управление на данни, включително поверителност и сигурност. Участниците в сектора на електроенергията трябва да определят как да използват големи данни и автоматизация на информационни и комуникационни технологии, за да създадат нови бизнес възможности и да управляват промяната, налагана от пазара.

Основните предизвикателства, пред които комуналните компании са изправени с Big Data, могат да бъдат групирани в:

 • Липса на подходящ талант за идентифициране на правилните случаи на използване на технологиите;
 • Липса на организационна готовност за работа с Big Data;
 • Липса на яснота относно възвръщаемостта на инвестициите.

Въпреки това компаниите трябва да намерят начин да се справят с тези предизвикателства, за да се възползват от многото предимства, предлагани от Big Data технологията. Увеличените приходи и намалените разходи за поддръжка се разглеждат като два ключови мотиватора за използването на Big Data в управлението на бизнес стратегиите.

По -долу описваме някои от основните възможности, които идват с инвестицията в AMI технологии, които биха могли да се считат за фундаментална и отправна точка за внедряване на други системи за Big Data.

Advanced metering infrastructure

Усъвършенстваната измервателна инфраструктура (AMI) на ADD Bulgaria интегрира интелигентни измервателни уреди, комуникационни устройства и системи за управление на данни. Системата осигурява много важни функции, които преди това не бяха възможни или трябваше да се изпълняват ръчно, и по този начин революционизира начина на работа на DSO. Те включват способността за:

 • автоматично и дистанционно измерване на потреблението на електроенергия,
 • автоматично и дистанционно свързване и изключване на услугата,
 • откриване и предотвратяване на кражби,
 • идентифициране и изолиране на прекъсвания,
 • следене на напрежението, ток, мощност и други електрически параметри.

В комбинация с различни потребителски технологии AMI също така позволява на комуналните компании да предлагат нови програми и стимули, които насърчават клиентите да намалят пиковото търсене и да управляват потреблението и разходите за енергия.

Възможности за комунални компании и клиенти

Подобреното събиране и анализ на данни и двустранната комуникация на AMI предоставят много възможности за поддържка работата на мрежаите и обслужването на клиентите.

Структура на тарифите за комунални услуги

AMI прави възможно гъвкаво ценообразуване в реално време на масовия пазар и в много случаи предоставя на комуналните компании силен бизнес аргумент за това.

Стимули

Системата за управление на данните от измервателните уреди може да включва изчисляването както на нетното генериране на енергия, така и на стимулите за гъвкаво потребление. Системата има възможност и да съобщава тази информация на крайния клиент.

Данни

Технологиите AMI често позволяват достъп до данни в реално време за състоянието на комуналната мрежа и как отделните потребители използват електричество. Тези данни са ценни за много страни, но трябва да се спазва поверителността на клиентите. Ето защо регулаторите не позволяват на комуналните компании да имат контрол върху данните. Вместо това, доставчици и трети страни трябва да бъдат ангажирани да управляват данните и да гарантират неутралност.

Взаимовръзка

Функционалността за управление и възможностите на AMI могат да намалят бариерите пред взаимосвързаността на технологиите за разпределена възобновяема енергия. Комуналните компании могат да бъдат сигурни, че знаят условията на мрежата, в които оперират, по всяко време и могат да контролират взаимодействието между устройствата на разпределеното генериране. По този начин AMI технологиите могат да позволят по -голямо проникване на разпределеното генериране.

Стандартизация на AMI изискванията

Компаниите, които планират изграждане на проекти за AMI, трябва да вземат предвид способността на предложената технология да комуникира с други технологии. Това може да се гарантира, като се използват стандартни протоколи на комуникация. Диверсификацията на риска е приоритет.

Оперативни предимства

Ползите за оперативните дейности са множество. Събития, свързани с прекъсвания, аварии, включвания, изключвания, ремонти се извършват много по-ефективно, с по-малко шофиране до отдалечени места, по-малко излишни действия и повече анализ и прогнозиране. Например, дори преди да има прекъсване, AMI може да помогне, като идентифицирането оборудване или съоражение, което може да е претоварено или повредено и да изисква подмяна. С други думи, AMI позволява на комуналните компании да бъдат проактивни и да планират, а не да реагират на проблеми след възникването им.

Предимства на усъвършенстваната измервателната инфраструктура

Arista – a new generation software and hardware solution
 • Клиентите получават достъп до подробно потребление на енергия – на часови или по -чести интервали – които могат да използват за проследяване на подобренията, докато инвестират в подобряване на енергийната ефективност на своя дом или бизнес.
 • Клиентите могат да получават известия за повишено потребление и така да идентифицират потенциални проблеми.
 • Клиентите могат да участват в нови програми за ценообразуване и реагиране на търсенето.
 • Комуналните компании получават ясна представа за състоянието на мрежата, върху която оперират и могат лесно да локализират зони на прекъсване и да реагират по -бързо.
 • Комуналните компании могат да идентифицират повредено или претоварено оборудване и да разрешат проактивно проблемите, преди да причинят прекъсване.
 • Комуналните компании виждат намаляване на разходите, а спестяванията могат да бъдат пренасочени към решаване на други проблеми.

Усъвършенствана измервателна инфраструктура от ADD Bulgaria

ADDAX е модерно решение за измервателна инфраструктура (AMI), което позволява двупосочен автоматизиран поток от данни между измервателния уред и оператора на разпределителната система (DSO). Нашето решение осигурява по -добър контрол и мониторинг на електрическата инфраструктура.

Изградено е от:

 • Еднофазен измервателен уред – многофункционален и многотарифен електромер
 • Трифазен измервателен уред – многофункционален и многотарифен трифазен електромер
 • Трифазен измервателен уред, свързан с токов трансформатор – многофункционален и многотарифен индиректен електромер
 • Концентратор на данни – устройство за комуникация и събиране на данни, осигуряващо двупосочен трансфер на данни между крайни точки в електрическата инфраструктура.
 • Head-end Software – система за пълен контрол, където ще намерите всички данни и цялата информация на едно място.

Благодарение на ADDAX AMI електроразпределителните компании намалиха своите нетехнически загуби (най-вече от кражби и оперативна неефективност_ с повече от 10%. За повече информация как заедно постигнахме тези резултати, свалете нашите успешни истории:

EVN Bulgaria and Macedonia
Smart metering of electricity – Еnergo Pro