You are currently viewing Ролята на ЕРП-тата в постигането на целите за Нулеви Емисии

Ролята на ЕРП-тата в постигането на целите за Нулеви Емисии

 • Post category:Новини

Изменението на климата става все по-интензивно и доловимо. Междувременно политическата обстановка е не по-малко стресираща, оказвайки силно въздействие върху енергийния сектор и причиняваща рекордно високи и нестабилни цени на газ, електроенергия и други суровини. Всичко това изисква повече и по-чести дискусии, както и действителни мерки за намаляване на вредните емисии в атмосферата и декарбонизация на цели икономики. Глобалната общност се обедини около няколко ключови цели за нулеви емисии. Каква роля трябва да играят операторите на разпределителни мрежи за постигането на тези цели и какви стъпки трябва да предприемат? Отговорите на тези въпроси могат да бъдат намерени в статията по-долу.


Какво е ЕРП?

Електроразпределително предприятие управлява електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, която обслужва по-голямата част от крайните потребители. Всяка страна може да има множество местни оператори на разпределителни мрежи. Те се различават от независимите системни оператори (например в България това е ЕСО (Електронергиен Системен Оператор)), които отговарят за стопанисването и управлението на електропреносната мрежа за високо напрежение в страната.

От критично значение е операторите на разпределителни мрежи да предоставят на клиентите надеждна и качествена електроенергия, като същевременно се подобри и оптимизира ефективността на електрическата мрежа. В резултат на това, правилното проектиране и моделиране на разпределителните системи от ЕРП-тата е идентифицирано като важен въпрос. Тяхна задача е да изградят интелигентни мрежи и да оптимизират процесите си.

Какви са Нулевите нетни цели

Нулевото нетно състояние е такова, в което парниковите газове, навлизащи в атмосферата, са балансирани чрез тяхното отстраняване от атмосферата.

Терминът нетна нула е важен, защото, поне за CO2, това е точката, в която глобалното затопляне престава. Парижкото споразумение подчертава значението на нулевите нетни емисии, като изисква от държавите да “постигнат баланс между антропогенните емисии чрез източници и поглъщания на парникови газове от поглътители през втората половина на този век”.

“Нетната” в нетна нула е важна, защото ще бъде изключително трудно да се намалят всички емисии до нула в рамките на необходимия срок. Почти със сигурност ще трябва да увеличим поглъщанията в допълнение към извършването на дълбоки и широко разпространени съкращения на емисиите. За да бъде ефективна, нетната нула трябва да бъде постоянна, което означава, че всякакви поглъщания на парникови газове не трябва да изтичат в атмосферата с течение на времето, като например чрез унищожаване на горите или неправилно съхранение на отстранен въглероден диоксид.

Нетната нула е международно договорената цел за смекчаване на глобалното затопляне през втората половина на века, а Международната комисия по климатични промени (IPCC) заключи, че до 2050 г. се изисква средната температура да се увеличи в рамките на 1,5 градуса по Целзий.

Много участници ще могат да постигнат абсолютни нулеви или нулеви емисии в процеса, поради което бяха избрани термините, използвани в глобалната кампания “Надпревара до нула”, целяща увеличаване на амбицията за постигането на това. Други ще трябва да мащабират поглъщанията или пряко, или косвено чрез други проекти.

Каква е ролята на ЕРП-тата в процеса на достигане на Нетна нула?

Много компании постепенно признават отговорността си за изменението на климата и започват да предприемат действия, често подтиквани от интереса на потребителите и инвеститорите към устойчивостта. Организациите обаче приемат разнообразни стратегии за постигане на нетна нула.

 • Компенсиране. Компенсирането се отнася до премахване на емисиите или по естествен път (чрез засаждане на дървета), или технологично (чрез използване на устойчиви технологии), за да се постигнат нетни нулеви емисии.
 • Зелени тарифи. “Тарифи за околната среда” са комунални програми на регулираните пазари на електроенергия, които позволяват на големите търговски и промишлени клиенти да закупят вкупно възобновяема електроенергия от конкретен проект с намалена тарифа за комунални услуги. Това позволява на тези по-големи енергийни клиенти да изпълнят различните си цели за нетна нула, устойчивост и възобновяема енергия
 • Кредити за възобновяема енергия. Кредитите за енергия от възобновяеми източници са нематериални, търгуеми суровини, които доказват, че 1 MWh електроенергия е генерирана с помощта на ресурс за възобновяема енергия.
 • (Дистрибутирани) Разпределени енергийни ресурси (DERs). Слънчевите панели на покрива са най-често срещаният и най-бързо развиващ се тип DER, но се предлагат и други видове, като електрически превозни средства (EVs) и съхранение на батерията. DERs заемат централно място в чистото и устойчиво енергийно бъдеще, желано от много създатели на политики и съставни части. DERs могат да съдействат за изпълнението на целите за емисиите, като същевременно понижават и разходите за енергия.
 • Софтуер за управление на енергията и устойчивостта. Управлението на енергията и устойчивостта най-вероятно е най-практическият подход към нетната нула. То предполага идентифициране на области на неефективност в сгради и инфраструктури чрез използване на софтуер за управление на енергията и устойчивостта, след което прилагане на проекти за ефективност за намаляване на използваната/разхищаваната енергия. Резултатът? Понижаване на емисиите и улесняване на отчитането на вашите успехи.

И все пак, една от най-важните задачи за ЕРП-тата за постигане на целите Net Zero е по-доброто планиране на разпределението на електроенергията. За да могат да го направят, те трябва да имат задълбочено разбиране за това как и къде се консумира тази енергия. Когато системата се следи редовно и правилно, измерва и анализира, ръководството може да взема по-добри решения за своите инвестиции, услуги и операции.

Интелигентната мрежа е кръвоносната система на Нетната нула

Комбинацията от интелигентна, чиста електроенергия и дигитализация е най-бързият начин за декарбонизиране на Света. Промяната вече е в ход: преминаваме към електрическо отопление, готвене, и транспортиране, което улеснява идентифицирането и намаляването на енергийните отпадъци. Когато става въпрос за електричество спрямо други източници на енергия, първото е печелившо.

Когато става въпрос за “полезна енергия”, електроенергията има близо 100 % максимална топлинна ефективност, докато други източници, като горивните двигатели, губят до 67 %. В резултат на това пътническите автомобили EV изискват 3-4 пъти по-малко енергия от конвенционалните двигатели с вътрешно горене.

Въпреки това, за да се даде възможност за енергиен преход, промяната трябва да дойде на нивото на инфраструктурата също. Добрата новина е, че интелигентните мрежи могат да поддържат 70-80% декарбонизиран микс за производство на енергия, както и децентрализирано и пъргаво енергоснабдяване.

Микромрежите също ще играят все по-голяма роля в области, в които основните мрежи са ненадеждни; те могат да работят самостоятелно, като подпомагат местното търсене, и същевременно намаляват напрежението върху основната мрежа. Мрежите могат да бъдат по-ефективни, устойчиви и ориентирани към хората с интелигентна технология.

Решения на АДД България

АДД България разработва и прилага интелигентни инфраструктурни решения в секторите на енергетиката и промишлеността, за да Ви съдейства при преодоляването на оперативната неефективност, намаляването на енергийните отпадъци, предотвратяването на кражбата на електроенергия, както и модернизирането на вашите процеси, което ви позволява по-добре да управлявате организацията си.

Предимствата на интелигентните измервателни и мониторингови системи за електроенергия:

 • Те са инструмент, който подпомага клиентите при по-доброто управление на енергийното им потребление;
 • Интелигентният софтуер предоставя данни в реално време за електрическите параметри, което позволява по-бързо откриване на системни смущения и незабавни коригиращи действия за свеждане до минимум на въздействието на събития като прекъсвания върху клиента.
 • Интелигентните измервателни уреди също подпомагат ЕРП-тата при по-доброто разбиране на нуждите на електропреносната мрежа от по-старите уреди.Това подобрено разбиране дава възможност за системно планиране за задоволяване на енергийните нужди на потребителите, известно още като “управление на търсенето”.
 • Решенията за управление се основават на анализ на данни. Огромното количество данни, предоставени от интелигентните измервателни уреди в централния софтуер за упваление дава възможност на мениджърите на всички нива да анализират и организират премахването на различни дефекти в електропреносната мрежа, да откриват и премахват технически и нетехнически загуби,разпределя функциите на аварийните групи за оптимизиране на разходите, и разумно планира стратегически инвестиции за бъдещето.
 • Трансферът на данни е криптиран. Въз основа на криптиране на данни и ключова система за управление, системата осигурява сигурен достъп, съхранение и управление на информацията от електромерите.
 • Системата AMI и Smart Grids намаляват разходите за поддръжка чрез съкращаване на времето, необходимо за откриване и идентифициране на инфраструктурни проблеми и неизправности;
 • Системата AMI и Smart Grid позволяват дистанционно отчитане на електромера, събиране и съхранение, които понижават разходите за измерване и правят процеса много по-ефективен.

Разгледайте нашите решения AMI и Arista EIM, за да научите повече.