You are currently viewing Технологиите зад концепцията Умен град? Примери от реални проекти в Европа и България

Технологиите зад концепцията Умен град? Примери от реални проекти в Европа и България

 • Post category:Новини

Представете си градска технология, специално проектирана да подобри качеството ви на живот. Технологията е толкова ефективна и безпроблемна, че дори не забелязвате, че е там. Въпреки това отбелязвате, че пътуването ви до работното място е по-кратко, престъпността във вашия квартал е по-ниска и въздухът е по-чист. Все по-голям брой градове по света са изправени пред тази реалност. Това е възможно благодарение на технологията за интелигентен град.

Навигационни линкове:

 1. Какво е интелигентен град?
 2. Технологиите, които стоят зад интелигентните градове
 3. Различни приложения на интелигентни градове
 4. Интелигентни градове по света
 5. Smart City приложения в България

Какво е интелигентен град?

Интелигентният град използва данни и технологии, за да подобри градските процеси и живота на своите граждани. Организацията на Обединените Нации (ООН) прогнозира, че до 2050 г. градските райони ще настанят по-голямата част от световното население. Това естествено увеличава броя на екологичните, обществените и икономическите предизвикателства. Съвременните технологии могат да помогнат за преодоляването на някои от тях и да направят тези населени места по-приятни за живеене.

Технологиите, които стоят зад интелигентните градове

Съвременните комуникационни и информационни технологии са в основата на умните градове. Различните приложения могат значително да улеснят гражданите, както и администрациите. Сред технологиите, които помагат на градовете да станат интелигентни, са:

 • Интернет на нещата (IoT) – IoT е мрежа от физически свързани устройства, които „разговарят“ помежду си чрез обмен на данни. Интернет на нещата (IoT) свързва технологиите в интелигентния град. Сензори, светлини и измервателни уреди са примери за IoT устройства, които събират и анализират данни.
 • Сензори – Електронни, инфрачервени, термични и сензори за близост събират електронни сигнали, интерпретирани от хора или изкуствен интелект. В интелигентния град могат да бъдат инсталирани сензори, за да следят консумацията на енергия, осветление, трафик и дори времето.
 • Изкуствен интелект (AI) – AI е симулация на машини, предназначена да имитира вземането на решения от човека. AI може например да брои превозни средства, пешеходци или всякакви други движения и да проследява скоростта им. AI може да разпознава лица, да чете регистрационни номера и да обработва всички сателитни данни, за да създаде модели за градско планиране.
 • Разширена реалност (AR) – AR ви позволява да видите вашата реална среда с допълнителен дигитален филтър, насложен върху нея. AR технологията има потенциал да подобри интелигентните градове по различни начини, включително управление при извънредни ситуации и готовност при бедствия. AR, например, може да препоръча събития наблизо, ресторанти, търговци на дребно, хотели, паркинги или транспортни центрове. По време на извънредна ситуация, AR може също да насочва хората към изходи и точки за евакуация.
 • Геопространствена технология – Това се отнася до набор от инструменти, които подпомагат географското картографиране. Сред тези инструменти са:
  • WiFi – е основен компонент на интелигентния град. Той свързва смартфони и други устройства с безжични сензори — сигнали от обичайни устройства с активиран WiFi, като смартфони и преносими устройства, могат да се използват за определяне на местоположението на човек.
  • Bluetooth Low Energy (BLE) – BLE се използва в широк спектър от устройства, включително смартфони, смарт часовници и BLE beacons (маяци). Тези маяци са безжични предаватели, които излъчват сигнал на редовни интервали, за да излъчват местоположението си.
  • GPS (глобална система за позициониране) – GPS е сателитна навигационна система, която предоставя услуги за позициониране, навигация и време.
  • Ултра-широколентова (UWB) – UWB е радиотехнология, която позволява безжични комуникации на къси разстояния. Той може непрекъснато да сканира радар, да локализира обект и да комуникира с него.

Различни приложения на интелигентни градове

Интелигентно улично осветление – Уличното осветление е важна обществена услуга, предоставяна от местните и общинските власти. Доброто осветление е от съществено значение за пътната безопасност, личната безопасност и естетиката на градовете. Въпреки това, много съоръжения за улично осветление са остарели и следователно неефективни. В резултат на това се повишават енергийните нужди и нивата на поддръжка. Уличното осветление може да представлява до 30-50% от общата консумация на електроенергия в няколко общини с остарели системи.

Внедряването на интелигентна осветителна система може да повиши ефективността на осветителната мрежа, като същевременно осигури повече контрол, данни в реално време и подобрена безопасност и сигурност. Интелигентните осветителни системи използват интегриран подход, който включва следните компоненти: спестяване на енергия; намаляване на разходите за поддръжка и управление; подобряване на качеството на осветлението; улесняване на разширяването и подобряване на мониторинга и управлението на инфраструктурата; подобряване на уличната и пътната безопасност и сигурност; намаляване на вредните емисии в резултат на по-икономично потребление на електроенергия. Иновативната технология за улично осветление може да се използва за предоставяне на допълнителни услуги и дейности в градската среда.

ADD BulgАДД България активно участва в дигитализацията на системите за градско осветление в България. Разберете повече за нашето решение и историите за успех.

Интелигентни системи за тунелно осветление – Системата за управление на тунелното осветление е отделна категория градско осветление със специфични изисквания, които са регулирани и изисквани за безопасността на всички участници в движението.

Основните цели на тунелното осветление са да осигури безопасно влизане, преминаване и излизане от тунелните участъци, без да пречи на трафика. Правилното проектиране на осветителната инфраструктура на тунела постига тези цели. Това ще позволи бързо адаптиране към светлината, идентифициране на потенциални препятствия и преминаване без промяна на скоростта на движещите се превозни средства. Системата Arista TLMS осигурява прецизен контрол на осветлението във всички зони на тунела въз основа на предварително определени критерии и инфраструктурни изисквания, като същевременно намалява разходите за контрол и поддръжка.

Интелигентни системи за паркиране – Те са много приложими за изключително малки обекти, които не могат да поберат конвенционална структура за паркиране с рампа. Освен това има висока ефективност при паркиране – шофьорите не трябва да обикалят, докато намерят свободно място, защото системата им го посочва с точност.

Някои потребители намират метода за твърде объркващ, тъй като са свикнали с традиционния начин за търсене на места за паркиране. Предизвикателството пред общините е да осигурят подходяща информационна кампания, за да могат все повече шофьори да се възползват от съвременния подход.

Управление на потреблението на ресурси – Интелигентното наблюдение на потреблението на различни видове ресурси е от особено значение за общинската администрация. По този начин можете много лесно да предвидите бъдеща консумация и разходи.

Интелигентни системи за поливане – Благодарение на това просто приложение, интелигентната система за поливане е в състояние самостоятелно да напоява ниви или градини.

Традиционните методи за поливане могат да изхабят до 50% от използваната вода поради неефективност при напояване, изпаряване и преполиване. Интелигентните поливни системи използват сензори за събиране на данни в реално време или исторически данни, които след това се използват за информиране на режимите за поливане и промяна на графиците за поливане за подобряване на ефективността.

Предизвикателството е да се изгради такава система във всички обществени зелени площи, защото те изискват много добро озеленяване, изкопни работи и изграждане на тръбопроводна мрежа.

Интелигентни системи за управление на отпадъците – Често виждаме препълнени кофи за боклук или контейнери за боклук на обществени места. За да се избегнат подобни ситуации, съвременният свят предлага решение под формата на ефективно управление на отпадъците чрез IoT. Тези кошчета са свързани с ултразвукови безжични системи, както и с централна система, която показва текущото състояние на боклука в мобилно уеб приложение и приложение за Android чрез Wi-Fi. В резултат на това състоянието на приложението се актуализира.

Анализ на околната среда – Мониторингът на околната среда се превърна в система за интелигентен мониторинг на околната среда (SEM) поради последните постижения в науката и технологиите. Той даде възможност на познатите до сега методи да наблюдават прецизно факторите, които влияят на околната среда, с оптимален контрол на замърсяването и други нежелани ефекти. Интелигентният градски дизайн измества старите и традиционни методи за създаване и планиране на градска среда. Планират се интелигентни градове които да използват безжични мрежи за подпомагане на мониторинга на нивата на замърсяване от превозни средства в града.

Интелигентни градове по света

Виена

Виена се счита за най-умния град в света. Градовете по целия свят са изправени пред значителни предизвикателства по отношение на ефективността на ресурсите и климатичната криза. Благодарение на иновативната стратегия за интелигентен град, Виена се справя с тези глобални проблеми. Виена работи върху устойчивото градско развитие от дълго време и с голям успех.

Рамковата стратегия Smart City Vienna за 2019-2050 г. е придружена от много други градски концепции и стратегии, като например плана за развитие на града, специална енергийна програма или „Дигиталната програма“, която работи за утвърждаване на Виена като столица на цифровизацията.

Наскоро завършеният проект за интелигентен град е преломен момент по пътя към превръщането на Виена в модел на климатичен град. Чрез използването на съвременни технологии основната пречиствателна станция в града беше превърната в екоелектрическа централа, която произвежда повече енергия, отколкото консумира. Отпадните води на града вече се пречистват с енергийна самодостатъчност, емисиите на CO2 намаляват с 40 000 тона годишно, а чистата електроенергия и топлина се генерират в резултат на нова инсталация за третиране на утайки.

Барселона

Каталунският град често е възхваляван за възприемането на интелигентни технологии, на които се приписва съживяването на икономика, която се е влошила през 80-те години на миналия век поради упадъка на текстилната и други индустрии. Градът беше домакин на първото Smart City Expo и Световния конгрес през 2011 г. за популяризиране на „самодостатъчен град от продуктивни квартали, движещи се с човешка скорост, в рамките на хиперсвързана столична зона с нулеви емисии“.

Вторият по големина град в Испания сега е залят с LED сензори, монтирани на стълбове, които следят трафика, качеството на въздуха, пешеходната активност и шума и могат да затъмняват или изключват светлините, ако е необходимо. Интелигентните кошчета с вакуум засмукват отпадъците в подземното съхранение, намалявайки неприятните миризми и намалявайки пътуванията на камиони за събиране. Те също така предоставят данни на градските мениджъри за нивата на отпадъци и къде се натрупват по-бързо или по-бавно, което води до повишена оперативна ефективност. Системата за споделяне на велосипеди в града беше сред първите, които намалиха броя на колите по пътя, особено в гъсто населения и с интензивен трафик център на града.

Амстердам

Холандският град възприе с ентусиазъм интелигентни концепции и технологии, което доведе до създаването на отворена база данни, съдържаща 12 000 набора от данни, събрани от всеки градски район. Потребителите имат достъп до данни, използвайки Bluetooth устройства чрез своята IoT Living Lab, площ от 3700 квадратни метра, оборудвана с IoT-съвместими маяци beacons. LoRaWan, протокол от машина до машина, се използва от маяците за изпращане на пакети данни на разстояния до три километра. Много жители карат велосипеди, платформите за споделяне на автомобили свързват шофьори и пътници, а автономните превозни средства транспортират шофьори през пет кръстовища между станция на метрото и офис парк.

В жилищното строителство публично-частното партньорство изгражда малка интелигентна мрежа, където енергията се разпределя и съхранява въз основа на търсенето. Друг проект за интелигентна мрежа, който се работи, генерира електричество от въглероден диоксид. Амстердам също има интелигентно осветление, включително димируеми LED светлини. Пешеходците и велосипедистите, от друга страна, могат да използват приложение, за да увеличат светлината при преминаване и да заглушат светлините, след като са преминали.

Smart City приложения в България

В големите български градове са въведени различни приложения на интелигентни градове с различни нива на възприемане:

 • Транспортното моделиране е процес на разработване на динамичен транспортен модел за всеки един град. Използва се за тестови сценарии, като общите цели са: подобрено градско планиране и управление на мобилността. Подобен модел се прилага с различна успеваемост в големите градове в България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора.
 • Интегрирана платформа за мобилност – разработването на интегрирана платформа за мобилност, която предоставя данни в реално време за всички видове транспорт и маршрути в града. Общата цел е оптимизиране на мобилността като услуга. Прилага се в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и др.
 • Споделянето на автомобили в квартала включва създаване на платформа за споделени електрически превозни средства за определен брой близки жилищни сгради. Общата цел е подобряване на градската среда. Тази услуга е достъпна само за градовете София и Пловдив.
 • Разработване на модел за ефективност на комуналните услуги – създаване на единен модел за ефективност, базиран на метеорологичните условия – създаване на онлайн платформа за събиране и анализ на данни, която подпомага комуналните компании за повишаване на ефективността на използване на ресурсите. Общата цел е подобряване на ефективността и качеството на услугите. Засега се тества в град София.
 • Табло за потребление на комунални услуги в реално време – разработването на електронни комунални услуги за подпомагане на собствениците на сгради при пестенето на енергия, газ и вода чрез използването на интелигентни сензори. Разработване на мобилно приложение/уебсайт за проследяване на потреблението на комунални услуги в реално време. Тестват се 3-5 имота в София (производствени, административни, жилищни, търговски). Общата цел е намаляване на разходите за комунални услуги[1].

Не на последно място е активната и пионерска роля на АДД България в дигиталната трансформация на градовете и комуналните компании. Започвайки с въвеждането на технологията за интелигентно измерване през 2005 г., постепенното й разширяване до 1,5 милиона интелигентни измервателни уреди в българската мрежа, преминавайки към други арени като интелигентни градове и интелигентна индустрия, АДД България се утвърди като един от ключовите играчи в енергийния преход в Източна Европа. Бъдещите планове на компанията са големи и всички са свързани с улесняване успешното осъществяване на справедлив зелен преход.


[1] SOFIA – knowledge city – Smart City – Good practices from Bulgaria.