You are currently viewing Успешно изпълнение на проект

Успешно изпълнение на проект

В периода 21.12.2013г. – 19.06.2015г. „АДД-България“ ООД изпълни успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0210-C0001 „Внедряване в производството на иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управление на потреблението на водни ресурси” по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“ по ОПРКБИ 2007-2013г. С помощта на финансирането по програмата в производството на дружеството беше внедрена иновативна система за дистанционно отчитане, обработка на данните и управление на потреблението на вода. Иновативната система намира приложение във всички сфери на промишлеността за измерване и управление на потреблението на вода, пренос, обработка, анализ и експорт на данните от измерването към билинг системи. Разработената иновативна система преодолява недостатъците на предходните такива, тъй като при нея се постига гъвкавост на иновативно свързани и комуникиращи помежду си хардуерни компоненти. Чрез технологията се постига сигурност, надеждност и защита на данните на крайния потребител, висока скорост на преноса на данни и изпълнение на команди. Повече информация: тук