You are currently viewing Устойчиво потребление на ресурси в туризма – как да се борим със загубите

Устойчиво потребление на ресурси в туризма – как да се борим със загубите

Лятото наближава и пандемията COVID 19 утихва. Това означава, че летният сезон ще бъде по-натоварен спрямо последните 2 години. Хотели, плажове, градове ще бъдат пълни с туристи. Сред всичко това цените на енергията няма да намалеят, което поставя бизнеса (най-вече малкия и средния) в много тежка ситуация. В дългосрочен план обаче свръхконсумацията на ресурси ще окаже отрицателно въздействие върху околната среда и кой друг, ако не крайният потребител (т.е. ние, хората) ще плати окончателната сметка?

Туризмът е една от най-важните световни индустрии. Въпреки трудностите, с които се сблъсква през последните две години в резултат на ограниченията, свързани с COVID 19, той остава един от отраслите, които консумират огромни количества ресурси. Не само това, туризмът генерира значително количество загуби на ресурси като вода и електроенергия, най-вече заради нерационално потребление.

Туризмът е значителен фактор за заетостта и БВП в много държави и региони, по-специално в ЕС, където пет държави се нареждат сред десетте водещи туристически дестинации в света. Туризмът има потенциала да допринесе за развитието на селските, крайните или слабо развитите райони. Наистина туристическата инфраструктура допринася за местното развитие, докато създадените или поддържаните работни места могат да спомогнат за компенсиране на промишления или икономическия спад. Въпреки това, туризмът има значителни негативни въздействия върху околната среда, заради свръхконсумация на ресурси като вода, енергия, и храни. Води и до генериране на големи количества отпадъци (твърди отпадъци и канализация), задръствания по пътищата, шум и замърсяване на въздуха, и в резултат на това повече вредни емисии.

Как туризмът консумира ресурси?

Хотелите са сред първите пет по отношение на потреблението на енергия в строителната индустрия. Повече от 100 TWh енергия се оценява, че са били използвани в хотели в световен мащаб. Например, една от най-развитите страни в Европа, Холандия, използва малко повече от хотелския бизнес през цялата година, 108 TWh годишно.

Потреблението на вода в ЕС и връзката му с туристическата индустрия е значителна. Според доклад на Sustainable Hospitality Alliance, водата представлява приблизително 10% от сметките за комунални услуги в хотелите, докато стаите за гости представляват 25%. Европейски турист консумира приблизително 300 литра на ден, като се има предвид, че средно европейски жител консумира 150 литра на ден.

Италия, България, и Гърция консумират най-много чешмяната вода в Европейския съюз, според Statista. Тази вода се консумира по най-различни начини, включително готвене, хигиена и директна консумация. Италия и Гърция са две от десетте най-притегателно туристически дестинации в Европа. Те приемат повече от 80 милиона туристи всяка година.

Според изследванията туристите консумират между 84L и 2000L вода на ден. Консумацията на вода за една стая в хотел може да достигне значителните 3400L на ден.

Какви са загубите на ресурси в туризма?

Един от най-често срещаните проблеми в малките и средните хотели е управлението на енергията. Първата причина е ирационалното потребление на гостите, тъй като електричеството обикновено е включено в цената. Почти всеки от нас е свикнал да оставя климатиците да работят, докато сме на плажа. При фиксирана цена на престой, тази свръхконсумция на ресурси води до загуби за собствениците на хотели.

Втората причина за загубите е, че хотелите са принудени от правителствените директиви да използват енергийно ефективни технологии и така да адресират екологичния въпрос. Това е свързано със значителни капиталови инвестиции, които имат бавен срок на възвръщаемост.

И накрая, тенденцията на устойчив туризъм сред туристите нараства година след година. Все по-голям брой хора предпочитат екологични хотели.

Как това вреди на сектора и околната среда?

Потреблението на енергия и растежът на туризма генерират приходи и създават работни места. Според Агенцията за енергийна информация, световното потребление на енергия ще се увеличи, а Световната организация по туризъм прогнозира, че пристигащите туристи ще се увеличат от 1 милиард през 2012 г. до повече от 1,8 милиарда през 2030 г. Такъв туризъм и енергийни потоци ще имат широк спектър от ползи, включително културни, социални, създаване на работни места и социално-икономическо развитие.

Тези потоци ще доведат до увеличаване на емисиите на ЕНП и парникови газове както от туристическия, така и от енергийния сектор. Според Lenzen et al. (2018 г.) световните въглеродни емисии са се увеличили от 3,9 на 4,5 Gt CO2e между 2009 и 2013 г., а международният туризъм представлява приблизително 8 % от световните емисии на парникови газове. За да се запази околната среда, е необходимо да се отговори на влошаването на нейното състояние, причинено от въглеродните емисии, които са отрицателно свързани с икономическия растеж, и да се положат дългосрочни усилия. Туристическата индустрия представлява 5 % от емисиите на въглероден диоксид (CO2) в световен мащаб. Най-забележимата характеристика както на потреблението на енергия, така и на туризма е, че те са свързани чрез различни мрежи; например международният туризъм е не само част от икономическия растеж, но е свързан и с моделите на потребление на енергия. Според Frantál и Urbánková (2017), търсенето на енергия е тясно свързано с туристически дейности, както и свързани функции като настаняване, кетъринг, транспорт и комуникации.

ADDERRA – решението на устойчивото потребление на ресурси

Именно в тази ситуация екипът ни измисли уникална идея – защо самите туристи да не бъдат поставени в активна роля, вместо винаги да бъдат наблюдаващата жертва? Защо да не им върнем силата да решават? Поне, частично…

ADDERRA е ефективно решение за хотелите, което им позволява да определят такса за настаняване, която не включва разходите за електроенергия и вода. Нашата услуга позволява на гостите да предплащат за вода и електричество онлайн с помощта на приложение за смартфон и предплатен Bluetooth разходомер.

В резултат на това ADDERRA насърчава гостите на хотела да рационализират потреблението си, като ги направят отговорни за плащането на водата и електричеството, които възнамеряват да използват в една стая.

ADDERRA е система за контролно измерване на потреблението на електроенергия и вода, с интегрирана платформа за фактуриране и плащане.

Измервателите за предплащане изискват клиентите да плащат за комунални услуги, преди да ги използват (нещо като вкарване на кредит). Този кредит дава възможност на потребителя да консумира количеството вода и електричество, за което е платил.

Предимствата на предплатените измервателни уреди в туристическия сектор:

  • Краткосрочно нает имот: Собствениците на имот за ваканционни имоти под наем могат да подобрят своето комунално управление. Разхищаването на електроенергия и вода от наемателите, което е включено в таксата за наем, намалява печалбата и прави точното прогнозиране невъзможно. Услугата за предплащане позволява на наемодателите да избягват тези загуби, защото плащането за ресурси става отговорност на наемателите.
    Освен това, като премахва разходите за вода и електричество от таксата за настаняване, наемната цена става все по-притегателна за гостите.
  • Хотели: Гостите на хотела не винаги използват ресурсите съвестно. В резултат на това хотелите отделят големи количества въглероден диоксид и отпадъчни води. Управляващите, от друга страна, принуждават хотелите да приемат ресурсно ефективни решения. Предплатеното решение на Adderra е идеално за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на хотелиерската индустрия, защото дава възможност на гостите да се възприемат устойчиви навици.
  • Дългосрочно отдаване под наем: Наемодателите, които наемат за продължителен период от време, могат да се изправят пред неплатени битови сметки, оставени от наемателите. С помощта на измервателни уреди за предплащане от наемателите ще се изисква да закупят предварително електроенергия и вода. Така отстраняват възможността наемодател да понесе загуби. Освен това ADDERRA предоставя опция за плащане впоследствие, както и режим на кредитен лимит с предварително определен кредитен лимит. В резултат на това наемодателя има правомощия да определи как ще се изплащат комуналните услуги, прехвърляйки пълната отговорност за комуналното плащане и дълговете на наемателите.
  • Търговски имот: Търговските наематели се фактурират за комунални услуги въз основа на разделянето на общото потребление поравно от всички наематели или на измервателя на ниво сграда. Докато контролен разходомер, инсталиран във всеки търговски обект, ви позволява да фактурирате наематели само за ресурсите, които използват. Ефикасното решение на един търговски наемодател се възприема от наемателите като по-справедливо и по-надеждно от традиционния подход за комунално плащане.
    Освен това контролните разходомери с функции за предплащане спомагат за избягване на закъснели плащания на наемателя и за защита от потенциални дългове.

Източници:

The dynamic links among energy consumption, tourism growth, and the ecological footprint: the role of environmental quality in 38 IEA countries – Environ Sci Pollut Res Int. 2020 Sep. 20: 1–14.

Circular Economy Contributions to the Tourism Sector: A Critical Literature Review