You are currently viewing Значението на интелигентното улично осветление през зимата и в условията на криза

Значението на интелигентното улично осветление през зимата и в условията на криза

  • Post category:Новини

Уличното осветление е услуга с особени функции – икономически, социални и такива, касаещи околната среда.

Уличните лампи консумират близо 40% от бюджета за електричество на града. Поради опасенията за околната среда и усилията за намаляване на разходите за електроенергия, използването на усъвършенствани системи за улично осветление с възможности за наблюдение в реално време и енергийна ефективност ще бъде от полза не само за общините и компаниите за комунални услуги, но и за жителите на града. Тази усъвършенствана система може да бъде постигната с помощта на сензорни данни, което води до „умни“ улични светлини с възможности за двупосочна комуникация.

Уличното осветление е критично за съвременните градски зони, защото осигурява необходимата светлина през тъмните часове на деня. Колкото по-добре е осветено дадено улично пространство, толкова по-малко са възможностите за пътнотранспортни произшествия или престъпни деяния в тази зона. Ето защо през зимата добрата улична инфраструктура и осветление са още по-важни важни.

Какво е интелигентно улично осветление?

Интелигентните улични лампи набират популярност в градското планиране, тъй като потенциално могат да намалят разходите за експлоатация и поддръжка на осветителната инраструктура, да осигурят допълнителни предимства по отношение на безопасност, сигурност, ефективност, гъвкавост и мащабируемост и да проправят пътя за бъдещи интелигентни градски (Smart city) приложения.
Интелигентното улично осветление се дефинира като базирана на мрежа система от улични светлини, които са оборудвани със сензори и задвижващи механизми, позволяващи разнообразен набор от възможности и интерфейси за свързване. Интелигентните улични светлини използват усъвършенствани и многофункционални сензори, изпълнителни механизми и по-специално комуникационни инфраструктури за осветяване на пътища, магистрали, паркинги и обществени места.

Предимства на интелигентното улично осветление

Интелигентното улично осветление има редица предимства, още повече в настоящата ситуация със световните цени на електроенергията. Високите цени наложиха ограничения на уличното осветление в редица общини в България. Причината са именно високите цени на електроенергията и невъзможността на общините да покрият тези разходи. Въпреки това, интегрирането на интелигентна система за улично осветление може да помогне за правилното оптимизиране на разходите за електроенергия, подобряване на мониторинга на инфраструктурата и намаляване на загубите по маршрута.
Традиционните системи за улично осветление не поддържат дистанционни и/или централизирани стратегии за управление, тъй като им липсват комуникационни мрежи. Тези наследени технологии обикновено използват светлинни сензори или предварително зададени таймери за включване и изключване на уличното осветление. Традиционните системи за контрол са прости и лесни за внедряване, но са неефективни, ненадеждни и не са синхронизирани с интелигентната мрежа и технологичните революциите в интелигентния град. Добавянето на мрежов интерфейс към уличното осветление дава на системите единствена по рода си възможност да използват различни стратегии за управление. Интелигентните улични лампи подобряват градското осветление, като позволяват затъмняване и контрол. Съвместното участие в проекти за подмяна с LED осветители е най-рентабилният начин за един град или комунално предприятие да внедри интелигентно решение за улично осветление. По този начин и двете задачи могат да бъдат изпълнени по едно и също време и разходите ще бъдат незначителни.

Стратегия за постоянен лумен

Използването на „стратегия за постоянен лумен“ дава най-голяма полза от интелигентното улично осветление. Това включва използването на по-силен светодиод от необходимото и след това постоянното му димиране до необходимото ниво на светлина. Това удължава живота на осветителното тяло, тъй като нивото на димиране може постепенно да се намали, когато осветителното тяло губи сила. В много случаи осветителните тела могат да бъдат димирани до 70% от пълния си потенциал, като същевременно осигуряват адекватни нива на осветеност. Тъй като много градове вече използват светлини, които първоначално са по-силни от необходимото (за да се избегне преждевременната подмяна), осветителните тела в ранен живот консумират твърде много енергия и произвеждат твърде много отблясъци. Димирането може да помогне за решаването на този проблем.

Спестявания при зазоряване/здрач и дневна горелка

Повечето улични лампи също могат да бъдат затъмнени призори и при здрачаваме, когато все още има достатъчно светлина, намалявайки консумацията на енергия. Интелигентната система може също да открива осветители, които са осветени през деня („дневни горелки“). Те могат да бъдат изключени дистанционно, което намалява още повече консумацията на енергия.

Извънсезонно затъмняване

Градовете могат също така да изберат да затъмнят уличното си осветление по време на ненатоварените часове, като например късно през нощта, когато движението на пешеходци и автомобили е слабо. Всеки град може да реши дали да използва тази опция или не. Градовете в нашия бенчмарк обикновено избират да затъмняват между 30-50% между 12 и 5 сутринта.

Система за управление на уличното осветление (SLMS) на ADD България

ARISTA SLMS подобрява традиционното улично осветление с интелигентни функции за дистанционно управление на светлината и комплексно наблюдение в реално време на осветителната инфраструктура. Системата събира, съхранява и анализира всички данни, за да предостави пълна картина на светлинните състояния и процеси. ARISTA SLMS е създадена, за да предостави на всички заинтересовани страни гъвкаво и ефективно улично осветление (общини, компании за поддръжка, инвеститори, изпълнители и граждани). Включени са индивидуални контролери за осветление (LCU), както и контролер (SLMB), монтиран в захранващата платка за групово управление и наблюдение, както и централен софтуер за управление (CMS) с лесен за използване уеб базиран интерфейс. Arista LCU управлява графика за затъмняване, измерва и предава данни за работата и състоянието на осветителя към Arista CMS чрез вградени радио възли. За да осигурят комуникационно покритие за двупосочен трансфер на данни, всички контролери в системата образуват мрежова мрежа.


В зависимост от изискванията и уличната инфраструктура, системата позволява индивидуално или групово управление на осветлението. Управлението се извършва или автоматично – по предварително зададен график – или ръчно – според нуждите на клиента. Системата предоставя няколко възможности за оптимизиране на процесите и разходите, свързани с поддръжката, мониторинга на инфраструктурата и потреблението на електроенергия. ARISTA SLMS намалява разходите за улично осветление чрез интелигентно и гъвкаво управление на осветлението. Това подобрява ефективността на уличното осветление, намалява драстично общинските разходи за електроенергия и намалява риска от пътнотранспортни произшествия, което води до по-голяма сигурност на населението.