Система за улично осветление - add-bg.com

Интелигентно улично осветление

Управлявате уличното осветление ефективно чрез качествен мониторинг, пълна информация и лесна поддръжка 

Компоненти на системата

Arista LCU

Контролер за индивидуално управление на осветители Arista LCU (Light Control Unit)

 • Индивидуално управление
 • Дистанционно управление
 • Изграждане на RF mesh мрежа
 • Двупосочна комуникация с Arista CMS
 • Измерване на електрически параметри
 • Следене на състояния
 • Запис на възникнали събития
 • Съвместимост с различни видове осветители

Arista SLMB

Контролер на захранващата инфраструктура и концентратор на данни (Street Light Management Box)

 • Дистанционен контрол
 • Пълен мониторинг в реално време
 • Следене на състояния на инфраструктурата
 • Регистриране на възникнали събития
 • Незабавно известяване за събития
 • Следене за неоторизиран достъп
 • Двупосочна комуникация
 • Концентратор на данни
 • Автоматичен и ръчен режим на управление
 • Изграждане на радиокомуникационна мрежа
 • Измерване на електрически параметри
 • Отчитане на стойности от външни сензори
 • Възможност за управление на процеси в градската среда (сметосъбиране, трафик, паркинг, сградна автоматизация и др.)

Arista CMS

Център за управление (Central Management Software)

 • Мониторинг в реално време
 • Дистанционно управление
 • Локализиране при възникнал проблем
 • Незабавно известяване
 • Анализ на данни
 • Изготвяне на справки
 • Потребителски интерфейс

Нещо повече от автоматизация на уличното осветление

Всеки съвременен град се стреми да намери приложение на високите технологии, така че да подобри условията на живот и процеса по управление на сложният градски организъм. АДД България помага на своите партньори да постигнат това. Система Arista SLMS е в реална експлоатация в различни проекти от няколко години и е доказала своята функционалност и ефективност, като версиите се надграждат и подобряват всеки път.  Arista SLMS включва контролер на захранващата касета (Arista SLMB) за управление на осветители и захранващи линии, индивидуални контролери за управление на осветител (Arista LCU) и Централизиран софтуер (Arista CMS).

Ключови предимства

Optimisation

Оптимизация на разходите по поддръжка

Savings

Спестяване на електрическа енергия​

Monitoring

Мониторинг на инфраструктурата в реално време

Identification

Идентифициране на нерегламентирана намеса в захранващата инфраструктура

Analysis

Анализи и прогнози на работата на улично осветление

Localisation

Бърза локализация на неизправности и отклонения

Архитектура на системата

Цялостен мониторинг в реално време

Освен управление на работните режими на уличното осветление се извършва цялостно наблюдение и проверка на инфраструктурата в реално време. Системата прави цялостен мониторинг, който обхваща захранващите линии, предпазители, изпълнителни елементи, монтирани тампер бутони и параметри на работната среда. Следи се състоянието на всички елементи от осветителната уредба и при възникване на неочаквани събития, отклонения и неоторизиран достъп, се предоставя незабавно детайлна информация. Всички тези функционалности носят пряка полза при управлението на уличното осветление на един град като се пести време и се оптимизира процеса по поддръжка.

Интелигентна система за тунелно осветление

Постигате истинска модернизация на осветлението с този силен инструмент за качествен мониторинг, управление и  поддръжка