You are currently viewing Система за управление на улично осветление – устойчиво развитие и енергийна ефективност от АДД България

Система за управление на улично осветление – устойчиво развитие и енергийна ефективност от АДД България

 • Post category:Новини

Уличното осветление е неразделна част от инфраструктурата на всеки град или открито пространство в градските райони на планетата. Още от древни времена хората са се опитвали да прогонят тъмнината, измисляйки различни инструменти.

През 19 век се появяват прототипите на уличните лампи. Първоначално те работили на газ и се запалват ръчно.

Години по-късно Томас Едисон изобретява крушката с нажежаема жичка, която коренно променя начина, по който човечеството осветява своите вечери.

Но стремежът към оптимизация и усъвършенстване на тази технология, която се превърна в задължение и необходимост, не спира и досега.

 1. Уличното осветление сега
 2. Какво трябва да знаем, когато изграждаме модерно улично осветление
 3. Какво представлява Arista Системата за управление на уличното осветление (SLMS)
 4. Предимства на Arista SLMS
 5. Къде е приложима системата за улично осветление

Уличното осветление сега

Съвременното ни съществуване зависи от непрекъснатия достъп до електричество и осигурено осветление във всички градски райони. Поддръжката и наблюдението на този тип инфраструктура продължават да бъдат бавни и скъпи. Ето защо местните власти, компаниите за поддръжка и доставчиците на енергия се стремят да оптимизират процесите за:

 • Спестяване на енергия;
 • Намаляване на разходите за поддръжка и управление;
 • Повишаване качеството на осветлението;
 • Улесняване и подобряване на мониторинга и управлението на инфраструктурата;
 • Повишаване на безопасността и сигурността по улиците и пътищата;
 • Намаляване на вредните емисии в резултат на по-икономичното потребление на електроенергия;
 • Осигуряване на допълнителни услуги в градската среда, чрез използването на иновативната технология за улично осветление.

Решението да се модернизира системата за осветление е свързано с няколко предизвикателства, на които Arista SLMS на АДД България успява да отговори, като се адаптира към всяка променлива спрямо околната среда.

Какво трябва да знаем, когато изграждаме модерно улично осветление

Едно от най-важните предизвикателства, когато започваме да изграждаме модерно улично осветление е осъзнаването, че това е комплексен проект, включващ различни дейности и заинтересовани страни. Внедряването на интелигентна система е само една от дейностите в такива проекти. Обикновено в нея участват повече от един изпълнител, а спазването на ясен план и сътрудничество между различни заинтересовани страни е от особено значение за добрите резултати. Понякога в тръжната документация не се включва изискване за внедряването на интелигентна система, което излага общините на риск изобщо да не постигнат модернизация, въпреки очакванията им. Липсата на цялостна система затруднява наблюдението и управлението на инфраструктурата по време на работа. И накрая, важен фактор за успех в тези проекти е непрекъснатата поддръжка и работа с интелигентната система след първоначалното й инсталиране.

За да отговори на всички тези предизвикателства АДД България създаде системата за управление на улично осветление Arista SLMS за дистанционно управление, наблюдение на състоянията и измерване на електрическите параметри на инфраструктурата на уличното осветление.

Какво представлява Arista Системата за управление на уличното осветление (SLMS)?

Arista Street Lighting Management System (SLMS)

Arista SLMS надгражда традиционното улично осветление с интелигентни функции за дистанционно управление на осветителите и комплексно наблюдение на инфраструктурата в реално време. Системата събира, съхранява и анализира всички данни и предоставя цялостна картина за състоянията и процесите на осветлението. Arista SLMS е разработена така че да постигне гъвкаво и ефективно управление и мониторинг на осветлението за всички заинтересовани страни (общини, компании за поддръжка, инвеститори, изпълнители и граждани).

Системата включва контролери за индивидуално управление на осветители (LCU), контролер (SLMB), монтиран в захранващото табло който изпълнява функции за управление и мониторинг, както и централен софтуер (CMS) с лесен за използване уеб интерфейс.

Arista LCU управлява димиращия график, измерва и изпраща данни за работата и състоянието на осветителите към ценър Arista CMS, чрез вградени радио модул. Всички контролери в системата създават mesh мрежа, за осигуряване на комуникационна свързаност и двупосочен трансфер на данни.

Системата позволява индивидуално или групово управление на осветителите в зависимост от посочените изисквания и самата инфраструктура. Управлението се извършва автоматично – по предварително зададен график или ръчно – според изискванията на клиента. Благодарение на модула за наблюдение се извършва и цялостен мониторинг в реално време – отчитане на състоянието на захранващата инфраструктура, защитните и изпълнителни механизми.

В случай на прекъсване на комуникацията, контролерите в системата продължават работата си автономно, без да има отражение върху работния режим на осветлението.

Софтуерният център за управление Arista използва уеб-базиран интерфейс, който предоставя детайлна информация за състоянието на системата и електрическите параметри на инфраструктурата на осветлението, позволявайки бърз анализ и незабавно дистанционно управление на работа на системата.

Интелигентната система за осветление също е основа, върху която се изгражда всяка следваща технология в интелигентните градове, тъй като системата превръща осветителните тела в интелигентни точки, които създават комуникационна мрежа за цялостно покритие.

Предимства на Arista SLMS

Whitepaper Arista SLMS

Системата предоставя няколко възможности за оптимизиране на процесите и разходите, свързани с поддръжката, мониторинга на инфраструктурата и потреблението на енергия. Arista SLMS е проектирана да работи по-ефективно и ефикасно, като осигурява лесна навигация, визуализация и управление на процеси. В същото време софтуерът спомага за статистическата обработка на данните, анализа и процеса по вземане на решения.

Благодарение на Arista SLMS разходите за улично осветление се намаляват, чрез интелигентно и гъвкаво управление на осветлението. Това повишава ефективността на осветлението и намалява риска от пътнотранспортни произшествия, което създава по-голяма сигурност за населението.


Системата позволява автоматичното събиране на данни за осветителите и таблата за управление на улично осветление. Arista SLMS изпраща незабавна информация при наличие на проблеми в инфраструктурата (типа на проблема, време на възникване и точна локация), което съкращава времето за тяхното отстраняване. По този начин се постигат по-ниски оперативни разходи и по-ефективно управление на мрежата. Различните видове осветителни тела могат да се управляват индивидуално (чрез LCU контролери) и групово.

Arista SLMS позволява наблюдение на всички изпълнителни и защитни елементи в управляващата и изпълнителната част на инфраструктурата на улично осветление. Това е лесно и гъвкаво решение, което позволява контрол, независимо от местоположението и начина на изпълнение.

Поради всички това системата позволява възвръщаемост на инвестициите, чрез намаляване на разходите за енергия, поддръжка и предотвратяване на кражби.

Къде е приложима системата за улично осветление

Where can Arista SLMS be applied?

От една страна, общините са основните потребители на този вид система, тъй като те са отговорни за инфраструктурата на осветлението.От друга страна, в публично-частните партньорства и ESCO проекти, инвеститорите се интересуват силно от резултатите и по-специално от енергийните разходи. Също така концесиите като пристанища, къмпинги и търговски обекти (големи открити паркинги или прилежащи площи) и др. трябва да отговарят на изискванията за управление и поддръжка на инфраструктурата на улично осветление.

Чрез интегриране на система Arista SLMS инвеститорите ще могат лесно да оптимизират своите разходи, свързани с поддръжката и консумацията на енергия. Това е инструмент, чрез който може да се постигне устойчиво развитие, енергийна ефективност и подобряване качеството на градския живот.

Street lighting

Street lighting

Уличното осветление е специфично обществено благо, което изисква сериозен план за поддръжка и мониторинг, който общините внимателно изготвят, а мобилните групи за поддръжка следват и отстраняват установените проблеми. Когато се появят неработещи осветителни тела, често се случва гражданите да сигнализират, за да може проблемът да бъде отстранен по-бързо. Един от основните проблеми на градовете са големите разходи, направени в резултат на закъснялата диагностика. Благодарение на Arista SLMS дефектния осветител или група осветители се идентифицират незабавно и може да се изпрати екип за отстраняване на проблема възможно най-скоро.

Но една от основните причини за загубата на обществени пари за улично осветление е състоянието на кабелната мрежа и честите проблеми на захранващата инфраструктура. Благодарение на системата за наблюдение на уличното осветление е възможно много бързо да се установи кога има драстична и неочаквана промяна в потреблението в даден район, както и да се предотврати неоторизиран достъп.

Интелигентно осветление за пристанища и къмпинги

Обикновено тези места са общински обекти, предоставяни за определен период на частни „собственици“ за предлагане на услуга за използване на различни ресурси (т.нар. концесия). Уличното осветление обаче е добра част от обществената инфраструктура, което генерира сериозни месечни разходи и е задължително за поддръжка. Поради тази причина Arista SLMS е идеалното решение за концесионерите на тези обекти (особено когато е интегрирано със система Arista Retrofit – решение на АДД България за интелигентно измерване на потреблението на вода и енергия).

Система за управление на осветление в тунели (TLMS)

Системата за управление на тунелното осветление е съвсем отделна категория осветление, която има специфични изисквания, необходими за осигуряване на безопасността на всички участници в движението.

Tunnel lighting management system (TLMS)

Основните цели на осветлението на тунела е да се осигурят безопасно влизане, преминаване и излизане от участъка на тунела, без да нарушава потокът на движение. Тези цели се постигат чрез правилния дизайн на осветителната инфраструктура в зоната на тунела. Това ще осигури бързо адаптиране към светлината в него, идентифициране на възможни препятствия и ще осигури преминаване на превозните средства без промяна на скоростта на движение.

Системата Arista TLMS осигурява прецизен контрол на осветлението във всички зони на тунела, в съответствие с предварително зададени критерии и инфраструктурни изисквания, и намалява разходите за контрол и поддръжка.