You are currently viewing Интелигентно измерване на енергия – технологията на бъдещето

Интелигентно измерване на енергия – технологията на бъдещето

 • Post category:Новини

В световен мащаб потреблението на електроенергия се увеличава. Човечеството се нуждае от електричество почти за всичко. Дигитализацията бързо променя начина, по който се управлява енергията, от интегрирането на възобновяемите енергийни източници в интелигентните мрежи до нововъзникващите нужди на интелигентните сгради. За да отговорят на тези нужди, електроразпределителните дружества трябва да бъдат интелигентни и да инвестират в нови технологии, които повишават ефективността, без да се компрометират нивото на обслужване, тъй като детайлното измерване и мониторинг на цялата електрическа система е от съществено значение за постигането на максимална енергийна ефективност.

Връзки за навигация:

 1. Какво е интелигентен измервател?
 2. Инфраструктура за усъвършенствано измерване (AMI)
 3. Какво представлява интелигентната мрежа?
 4. Предимства на интелигентните измервателни уреди
 5. Решения от АДД България

Какво е интелигентен измервател?

Интелигентният измервател е електронно устройство, което измерва, съхранява и изпраща информация за параметрите на електричество като консумация на енергия, нива на напрежение, ток, енергия и др. Интелигентните измервателни уреди измерват и прехвърлят информация както на разпределителното дружество, така и на потребителя за по-голяма яснота на поведението на потреблението, а доставчиците на електроенергия могат по-лесно да следят клиентите на системата и фактуритрането. Интелигентните измервателни уреди обикновено изпращат данни за потреблението на енергия на конфигурирани чести интервали. Системата има двупосочна комуникация между електромера и софтуера за централно управление. Такава инфраструктура за усъвършенствано измерване (AMI) се различава от автоматичното измерване (AMR), тъй като позволява двупосочна комуникация между комуналните компании и измервателните уреди на клиентите, което позволява функционалността на интелигентното отчитане. Интелигентните измервателни уреди предоставят по-подробни данни. Измерените данни се изпращат на регулярни времеви интервали до електроразпределителни дружества, които ги използват, за да картографират пика на потреблението и да получат информация. Разпределителните компании ги използват, за да следят качеството на захранването и да подобрят енергийния поток, да подобрят услугата, както и да се намесят по-бързо в случай на проблеми като прекъсване на работа.

Същността на интелигентните измервателни уреди е интелигентно измерване в контекста на усъвършенстваната измервателна инфраструктура (AMI) в обхвата на интелигентните проекти, интелигентните домове, интелигентните сгради и развитието на интелигентните градове.

Инфраструктура за усъвършенствано измерване (AMI)

Advanced metering infrastructure (AMI)

AMI дава възможност за прилагане на технологии, като интелигентните измервателни уреди и други усъвършенствани измервателни уреди, за да се даде възможност за двупосочен поток на информация между клиентите и разпределителните компании и да им се предоставят данни за потреблението, включително време и количество консумирана енергия и цена на електроенергията. Интелигентните измерватели са един от основните компоненти на AMI, който включва и комуникационна мрежа (WAN), система за управление на данни на измервателните уреди (MDM) и домашната мрежа (HAN).

Технологията AMI набира бързо популярност през годините. Това се дължи главно на нарастващата необходимост от развитие на инфраструктурата. Началото на либерализацията в световен мащаб също предизвика значителен интерес към автоматизацията на измервателните уреди. Това е насочено предимно към намаляване на риска от кражби на енергия.

Какво представлява интелигентната мрежа?

Просто обяснено електропреносната мрежа (или електрическа мрежа) има за цел доставяне на електроенергия от производителя(ите) и места, където тя се генерира и трансформира (електроцентрали и подстанции) до крайните дестинации, където електроенергията се “консумира”: домакинства, предприятия, различни съоръжения, както и потребителите като цяло.

Electric smart grid

Но на практика това е силно свързана мрежа с няколко компонента като подстанции, електропроводни линии и кабели, разпределителни линии, трансформатори и др. Интелигентната мрежа е следващото поколение електрическа мрежа, която използва цифрови и други съвременни технологии за наблюдение и управление на преноса на електроенергия от всички източници на производство, за да задоволи различните потребности на крайните потребители. Инфраструктурата за съвременно измерване е ключов компонент на екосистемата на интелигентните мрежи, като се интегрират софтуерни и хардуерни компоненти, системи за управление на данните, за мониторинг и интелигентни измервателни уреди. Интелигентната мрежа служи за няколко цели и следователно преминаването от традиционните електрически мрежи към интелигентни такива се задвижва от множество фактори, включително: дерегулирането на енергийния пазар, развитието на измервателния процес, промените в степента на производство на електроенергия, децентрализация (разпределена енергия), все по-заинтересованите потребители, променящите се регламенти, увеличаването на микропроизводството и (изолираните) микромрежи, мандатите за възобновяема енергия с повече енергийни източници и нови точки и цели, за които се изисква електричество (напр. зарядни точки за електрически превозни средства).

Предимства на интелигентните измерватели

От години разпределителните компании търсят начин да комбинират потреблението с производството. Статичните електромери измерват само общото потребление и не предоставят информация за това кога е била консумирана тя. Интелигентните измервателни уреди предоставят начин за измерване на консумацията на енергия потчи в реално време. Това позволява на разпределителните компании да правят по-точни и подробни анализи на консумацията в различни времеви диапазони и сезони. Това също така улеснява по-точни модели на парични потоци за разпределителните компании. Тъй като интелигентните измерватели могат да се четат дистанционно, разходите за труд се намаляват.

Някои от доказаните ползи от Интелигентното измерване включват:

 • Безпрогнозни сметки, които са основен източник на оплаквания за много клиенти;
 • Край на забавеното отчитане на потребление;
 • Инструмент, който помага на потребителите да управляват по-добре своите покупки на енергия;
 • Мониторингът на цялата система чрез интелигентен софтуер осигурява данни в реално време за електрическите параметри, позволява по-бързо откриване на смущения в системата и незабавно предприемане на коригиращи действия за минимизиране на въздействието върху клиента на събития като прекъсвания;
 • Интелигентните измервателни уреди също помагат на ЕРП-тата да разберат нуждите на електропреносната мрежа по-подробно от по-старите уреди. Това по-добро разбиране улеснява систематичното планиране за посрещане на енергийните нужди на потребителите, така нареченото “управление на търсенето”;
 • Анализ на данните и вземане на високоефективни управленски решения. Огромното количество информация, предоставена от интелигентните измервателни уреди в базата данни на контролния център дава възможност на ръководители на различни нива на управление да анализират и организират отстраняването на различни дефекти в електроенергийната мрежа, да откриват и отстраняват технически и нетехнически загуби, да разпределяъ функциите на групите за спешни случаи, за да оптимизират разходите и да планират инвестиции за бъдещи периоди.

  Arista CMS
 • Защитен трансфер на данни. Системата осигурява сигурен достъп, съхранение и управление на информацията от електромерите, базирани на криптиране на данните и система за управление на ключове.
 • Възможност за интеграция с външни системи.
 • Намаляване на разходите за поддръжка;
 • Намаляване на времето за локализиране и установяване на инфраструктурни проблеми и неизправности;
 • Улесняване на фактурирането;
 • Мониторинг на потреблението и исторически данни;
 • Възможност за оптимален анализ на потреблението;
 • Увеличаване на скоростта на обслужване.

Ползите за крайните потребители от въвеждането на интелигентни електромери и системи за дистанционно измерване и контрол на потреблението на електроенергия са от голямо значение, тъй като това предполага по-широко обществено приемане на въвеждането на такива съвременни технологии. Някои от основните предимства за крайните потребители са:

Възможност за следене на потреблението. Това позволява на крайния потребител да получава информация за изразходваната енергия, преди края на отчетния период, като по този начин може да планира много по-добре разходите си.

Възможност за създаване на многотарифно отчитане. Интелигентното измерване позволява отчитане на многотарифни тарифи. Внедряването на интелигентни измервателни технологии дава гъвкавост на регулатора за бързо въвеждане или премахване на допълнителни тарифи чрез дистанционно конфигуриране на интелигентни измервателни уреди.

Възможност за наблюдение на качеството на доставяната електроенергия. С разрешен и ограничен достъп до базата данни на електроразпределителното дружество, клиентът може да следи качеството на доставяната му електроенергия.

Възможност за прецизно балансиране на доставяната и консумираната електроенергия. Балансът се извършва от системния софтуер чрез анализиране и сравняване на количеството на продукцията на клона на подстанцията, подадено на потребителите, и сумата на показанията на електромерите на всички потребители, свързани с този клон. Тази прецизна технология помага за откриване на загубите на мрежи и за извършване на ефективни действия от страна на електроразпределителните дружества за тяхното премахване.

Възможност за потребителите да изготвят точни графици. Благодарение на факта, че интелигентните електромери регистрират потреблението на клиента според конфигуриран период (от всеки 15 минути до един час) големите потребители, участващи в либерализирания пазар, могат да подготвят точни графици на базата на статистическа информация за предишно потребление, текущо потребление, пикова консумация и др. На тази основа те могат да подават точни искания за закупуване на електроенергия, което значително ще намали разходите им от санкции за искана и неконюзуирана енергия или от необходимостта да закупуват допълнителна енергия, която надвишава исканата.

Решения от АДД България

Architecture electricity system

Вече над 14 години АДД България решава сериозни проблеми на електроразпределителните компании. С над 1,5 милиона инсталирани електромери и 15 000 концентратори за данни АДД България е лидер на пазара на интелигентни електромери.

Electricity meter and data concentrator

Компонентите на системата включват:

 • Електромери – Еднофазен метър или трифазен екелктромер – Мултифункционален и многотарифен електромер, предназначен за работа в системи за модерна измервателна инфраструктура (AMI);
 • Информационен концентратор – комуникационно устройство и устройство за събиране на данни, осигуряващо двупосочен трансфер на данни между крайните точки в електрическата инфраструктура;
 • MDM – Софтуер за управление на данни на измервателните уреди.