You are currently viewing Arista Retrofit – интелигентното икономично решение за измерване на ресурси

Arista Retrofit – интелигентното икономично решение за измерване на ресурси

 • Post category:Новини

Бързият достъп до информация и скоростта, с която данните достигат до лицата, които взимат решенията, е един от основните фактори на нашето съвремие. Това извежда всеки човек, бизнес или индустрия, няколко крачки пред другите. За да бъде конкурентоспособен, всеки се стреми да си осигури този ценен информационен поток, така че да може да анализира данните възможно най-бързо и да взема адекватни и навременни решения за развитието, както на собствената си дейност, така и на бизнеса си.

Изчисляването на ресурси в днешно време е изключително ценно, от една страна за по-доброто им управление, от друга – спомага за тяхното по-икономично потребление, което оказва също и благоприятен ефект върху околната среда.

Когато говорим за добавянето на скорост към достъпа на данни и администрирането на потреблението на електричество и вода, неминуемо трябва да споменем и сериозната инвестиция, необходима за имплементиране на съвременните технологии, т.нар. smart metering (интелигентна система за отчитане). Не всяка община, собственик на бизнес, търговска сграда или концесионер на обект като пристанище или къмпинг, могат да си позволят такава инвестиция, което ги изправя пред трудностите на остарелите методи на отчет и администрация на обектите и неминуемо води до загуби.

Arista Retrofit от АДД България е бюджетно решение, благодарение на което можете да осъвремените вече съществуващата инфраструктура и да извлечете всички ползи на съвременните методи за отчет и анализ на данни, но на достъпна цена, което ще направи администрирането на обекта по-ефективно и оптимизирано.

Навигационни линкове:

 1. Предизвикателството при разпределение на ресурси
 2. Интелигентен измервателен уред (Smart Meter)
 3. АДД България – ефективност в най-добър вид
 4. Какво е Arista Retrofit и как работи?
 5. Приложение на Arista Retrofit

Предизвикателството при разпределението на ресурси

Собствениците на големи търговски обекти, концесионерите на пристанища, къмпинги и др., често се сблъскват с трудностите правилно да разпределят изразходваните ресурси като електро или водопотребление между наемателите си. В същото време е важно да се знае колко консумират клиентите, за да се предостави качествена и сигурна за потребителите услуга. Фактурирането не трябва да се поставя под съмнение, а всяко потребление трябва да бъде отразено. При традиционните инфраструктури, администраторът извършва отчитането на данните за изразходваните ресурси ръчно, което в забързаното ни ежедневие, отнема твърде много време, намалява качеството на услугата и не може да предостави данни за изправността на устройството. Ето защо съвремието ни наложи нов метод за отчитане на изразходвани ресурси, посредством интелигентните измервателни уреди, благодарение на които всичко може да се извършва отдалечено и в реално време.

Интелигентен измервателен уред (Smart Meter)

Интелигентният измервателен уред е електронно устройство, което отчита, записва и изпраща информация за параметри като потребление на електрическа енергия, нива на напрежение, ток, мощност и други.

Интелигентните измервателни уреди предават информацията на потребителя за по-голяма яснота на поведението на потреблението, а доставчиците на електроенергия могат по-лесно да извършват мониторинг на системата и фактуриране на клиенти. Интелигентните измервателни уреди записват данните в реално време и отчитат периодично на кратки интервали през целия ден. Те позволяват двупосочна комуникация между измервателния уред и централната система. Такава усъвършенствана измервателна инфраструктура (AMI) се различава от автоматичното отчитане на измервателния уред (AMR) по това, че позволява двупосочна комуникация между измервателния уред и доставчика. Комуникацията от измервателния уред към мрежата може да бъде безжична или чрез фиксирани кабелни връзки, като например захранващ кабел (PLC).

Въпреки безспорните ползи на системата за интелигентно измерване на потреблението, тя все пак изисква сериозна първоначална инвестиция, свързана с цялостна подмяна на остарялата инфраструктура.

Ето защо АДД България дава решение – системата Arista Retrofit, с което надгражда съществуващата инфраструктура, като предоставя всички позитиви на интелигентното измерване на ресурси, при значително по-малко първоначално парично вложение.

АДД България – ефективност в най-добър вид

На базата на дългогодишния си опит в сферата на интелигентни системи за дистанционно измерване и управление на ресурси в енергийния и индустриалния сектор, АДД България разбира необходимостта от икономично решение, което да оптимизира процесите на управление, отчитане и мониторинг на ресурси. Затова компанията разработи технология ARISTA – софтуерно и хардуерно решение от ново поколение за дистанционно, интелигентно управление и наблюдение на устройствата – Arista Retrofit.

Какво е Arista Retrofit и как работи?

Retrofit-Architecture

Приложение за пристанища

Arista Retrofit е интелигентно и рентабилно решение за дистанционно измерване, управление и мониторинг на потреблението. Създадено е, за да отговори на изискванията на онези клиенти, които търсят бюджетни решения за дистанционно събиране на данни от измервателни уреди, но в същото време искат да имат усъвършенстван и напълно автоматизиран процес на измерване, благодарение на който да могат да са конкурентоспособни. Системата може лесно да се интегрира към съществуващата измервателна инфраструктура на обекта. Единственото условие е еднофазните и трифазни електромери, както и всички водомери да имат импулсен изход, чрез който консумацията на електричество и вода да се отчита от контролера (измервателното устройство).

Хардуерът на Arista Retrofit

SLMB EIM and PH device

За целите на телеметричната система, във всяка от захранващите колонки на пристанището се инсталира измервателно устройство (LC field), което събира информацията от измервателните уреди, чрез снемане на данните от техните цифрови изходи. LC отчита импулсите на всеки вход и ги записва в енергонезависима памет. При прекъсване на комуникационната връзка, контролерът съхранява данните във вътрешната памет до 25 дни, с помощта на вградена резервна батерия. Контролерът показва състоянието на входовете, захранването и RF комуникацията чрез LED индикатори на предния панел. Извършва самодиагностика и дистанционно актуализиране на фърмуера. Измервателното устройство, изпраща събраната информация (отчетените импулси) към ARISTA Central Management Software, посредством Ариста Gateway. Ариста Gateway осигурява двупосочна комуникация между монтираните LC контролери във всяка колонка и Софтуерния център Arista.

Софтуерът на Arista Retrofit

ARISTA Central Management Software може да се приложи към всеки вид съществуваща инфраструктура за четене на данни на вече инсталирано измервателно устройство (електричество, вода, газ и други ресурси). Показанията от измервателните устройства се обработват и предават на централизирания софтуер, където се съхраняват, анализират и визуализират в удобен за работа web интерфейс. Софтуерът генерира отчети за потребелението за различни периоди. Ако има отклонение, системата автоматично генерира уведомление (имейл известяване) до упълномощените лица за настъпилото събитие. Мониторинг на инфраструктурата се осъществява в реално време, като уведомлението за неочаквани събития се генерира и изпраща незабавно. По този начин може да се осъществи бърз анализ на докладваните събития и да се определи с точност къде е установения проблем. Това благоприятства оптимизирането на процесите и поддръжката.

Arista Retrofit Software

Предимства на Arista Retrofit

Надграждането на съществуващата инфраструктура с Arista Retrofit устройствата, освен че спестява инвестиционни средства, оптимизира процеса на администриране и мониторинг на пристанищата като:

Arista Retrofit Brochure
 • Слага край на забавеното отчитане на потребление на обекти като пристанища, къмпинги, бизнес и търговски обекти, индустриални зони и др.;
 • Спестява инвестиционни средства за изграждане на изцяло нова инфраструктура;
 • Отчита вече инсталирано оборудване, за което не се предвижда подмяна;
 • Автоматично наблюдава всички устройства, записва техните данни и поведение и уведомява мениджърите за подозрителни дейности, неочаквани събития и системни повреди;
 • Поддържа база от данни;

По този начин администраторите на различните видове обекти могат да отговорят на изискванията на потребителите за моментно обслужване и бързина на услугите. Работния процес се оптимизира и много по-лесно може да се отчита изразходваното потребление на ресурси.

Освен това, софтуерът дава възможност за анализ и мониторинг на всяко устройство, като дава информация за работния му статус. Това улеснява поддръжката на инфраструктурата и предотвратява загуби от неработещи устройства.

Благодарение на Arista Retrofit устройствата лесно може да се засече нерегламентирано потребление и да се вземат необходимите мерки за прекратяването на подобни практики.

От една страна, всички тези предимства правят бизнеса печеливш и конкурентоспособен, от друга – реномето на пристанищата, къмпингите и търговските обекти се повишава, а това привлича все повече клиенти.

Приложение на Arista Retrofit

Arista Retrofit е подходящо за редица видове бизнеси и обекти от публично-частно значение. Приложение може да намери сред пристанища, къмпинги, търговски и бизнес сгради, индустриални зони и др.

 • Мениджмънт на пристанища – Организацията на подобен тип дейност зависи от управлението на всяко отделно пристанище, но най-често колонките за зареждане се обхождат и измерват по едно и също време всеки ден от служители на пристанището. Това не означава, че администраторите могат да правят ежедневна диагностика на електромерите и водомерите, а единствено записват данните от тях. По този начин трудно може да се определи навреме, че даден уред не отчита правомерно или има някаква друга повреда. Забавеното отстраняване на подобен проблем, води до загуби и в голям процент от случаите – до недоволни клиенти. А това не е в полза на нито един бизнес.
 • Мениджмънт на къмпинги – Управлението на къмпинги наподобява това на пристанищата, тъй като концесионерът на обекта предоставя пространство и възможност, на всички желаещи, да се включат към изградената инфраструктура и да се възползват от достъп до вода и електроенергия. При подобен тип обекти е от огромно значение организацията и ефективността на администраторите, които в стандартни условия биха могли често да допускат грешки при отчитането на изразходваното потребление, поради динамиката на бизнеса. В активен сезон, евентуални повреди на измервателните уреди, които не са установени навреме, биха довели до огромни загуби.
boats Lake
 • Търговски и бизнес сгради – Всички знаем начина, по който функционират подобен тип обекти. На практика това са сгради, в които се помещават офисите на много бизнеси или търговските обекти на различни брандове. Всеки един от тях използва пространството и потребява определено количество вода и електроенергия. Но на практика, от гледна точка на градската инфраструктура, това е един самостоятелен обект. Ето защо администраторите на подобен тип сгради, разпределят ресурсите ръчно, което е времеотнемащо и изключително нерентабилно. Arista Retrofit решението би оптимизирало процеса и ефективно разпределило ресурсите по наемателите с пълна точност.
 • Индустриални зони – на принципа на търговските и бизнес сградите, индустриалните зони срещат огромен проблем при разпределянето на ресурсите към различните потребители и тяхното отчитане. Особено като се има предвид, че в този тип зони, потреблението на ресурси е огромно, поради мащаба на сградите и естеството на дейността им. Неточно отчитане или повредени уреди, биха коствали огромни загуби. Ето защо мониторинга, посредством ARISTA софтуера, би оптимизирал процеса на управление и поддръжка на огромното пространство.

Arista Retrofit – интелигентното икономично решение за измерване на ресурси

През последните години R&D отделите на почти всеки отрасъл от бизнес света, съсредоточиха вниманието си към по-разумното потребление на ресурси. От една страна това пести средства на потребителите, а от друга страна пести ресурсите в околната среда.

Arista Retrofit е решение, благодарение на което с много по-малко средства може да се премине към интелигентно измерване на ресурси и мониторинг. По този начин възможността за оптимизация на потреблението и своевременното отстраняване на възникнали повреди, става достъпно за широк кръг от бизнеси, а това води до положителна добавена стойност към продукта и услугата.