You are currently viewing Интелигентна система за мониторинг и управление в община Драгоман

Интелигентна система за мониторинг и управление в община Драгоман

 • Нарушена осветеност и райони с липсващо оборудване;
 • Използваните механични часовници за управление на улично осветление бяха неточни и неудобни за експлоатация, изискващи честа настройка на часовете за включване и изключване на осветлението;
 • Лошо състояние на кабелната мрежа, водеща до честото прекъсване на осветлението за част от населените места;
 • Повечето табла УО не бяха в добро състояние, не бяха изнесени извън трафопоста и се нуждаеха от ремонт или цялостна подмяна;
 • Трудно и бавно установяване на източника при възникване на проблем;
 • Неоторизирани действия и невъзможност за установяването им;
 • Бавно установяване на типа на възникналите проблеми, водещо до по-големи щети и повече разходи за отстраняването им.
 • Подмяна на всички осветителни тела с нови LED осветители;
 • Цялостна подмяна на таблата за управление на улично осветление;
 • Осигуряване на ефективно управление на осветлението;
 • Намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация;
 • Бързо идентифициране на проблеми или опити за незаконно присъединяване;
 • Намаляване на времето за идентифициране и отстраняване на проблеми;
 • Получаване на актуални данни и извършване на автоматичен анализ на работата и състоянието на инфраструктурата;
 • Намаляване на енергийните разходи и емисиите на CO₂.

За да реши всички предизвикателства, АДД България инсталира контролер за групово управление на осветителите, който предоставя възможност за настройка, отдалечен достъп и управление на уличното осветление от софтуерния център (според географското местоположение и предварително зададения автоматичен график).

Изпълнението на проекта беше свързано с редица предизвикателства, поради факта, че беше сложен и многоетапен проект с много подизпълнители. По време на въвеждането в експлоатация на системата бе установен проблем с комуникацията в някои от отдалечените населени места (много лошо или на места с напълно липсващо GSM покритие на избрания мобилен оператор).

 • 5% спестяване на разходи от автоматично управление на осветлението за всеки ден от годината;
 • 35% намаляване на разходите за поддръжка – бързо локализиране и отстраняване на възникнали проблеми;
 • Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в община Драгоман и намаляване на консумацията на електрическа енергия, чрез реализация на пакет от технически мерки;
 • Подобряване на показателите за улично осветление в съответствие с българския стандарт;
 • Намаляване на преките разходи на община Драгоман, осигурявайки висококачествено осветление;
 • Установяване на неизправности и опити за манипулации за по-малко от 5 минути (неоторизиран достъп и нерегламентирано присъединяване към инфраструктурата на осветлението).
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЕШЕХОДЦИТЕ ПРЕЗ НОЩТА И СЪЗДАВАНЕ НА КОМФОРТНА НОЩНА АТМОСФЕРА.