You are currently viewing Интелигентно улично осветление в Община Роман

Интелигентно улично осветление в Община Роман

 • Застарял и силно амортизиран тип осветители, на места изцяло неработещи;
 • Лошо състояние на кабелната мрежа, водещо до честото прекъсване на осветлението;
 • Оплитане на въздушна кабелна мрежа;
 • Повишено потребление, водещо до големи разходи без установяване на точна причина;
 • Скъпа поддръжка – идентифициране на проблем само след подаване на сигнал на жители, засилване на недоволството от граждани при дълга липса на осветление;
 • Бавно диагностициране на проблемите, водещо до по-големи щети и повече разходи за отстраняването им.
 • Да се осигури ефективно управление на уличното осветление;
 • Намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация;
 • Да се ускори процесът на идентифициране на проблеми;
 • Идентифициране на опити за незаконно присъединяване
 • Получаване на точни данни и анализ на работата на инфраструктурата;
 • Намаляване на енергийните разходи и емисиите на CO₂.

За да реши всички предизвикателства, АДД България извърши модификация на използваното оборудване, за да подобри качеството на услугите за преносните мрежи (GSM и RF). Също така беше променена конфигурацията на настройките на радио мрежата, за да повишат качеството на преносната среда. Благодарение на системата на АДД България бяха идентифицирани и локализирани някои проблемни зони, част от територията на община Роман. За да се постигне необходимото осветление, без да се надвишават енергийните разходи, максималната стойност на димиране за всички осветители беше настроена, чрез монтираните индивидуални контролери.

Чрез внедряване на индивидуални контролери, се реализира възможността за задаване на индивидуални димиращи графици за всяко осветително тяло в съответствие с регулаторните изисквания и определените нива на осветление съгласно тръжната документация.

По време на инсталацията на индивидуални и групови контролери и стартиране на системата беше установено, че има населени места с нарушена GSM и радио комуникация. Това доведе до допълнителна конфигурация на радио мрежата. Неподдържаните клони на дърветата причиниха допълнителни повреди и неизправности в инфраструктурата на уличното осветление, с които община Роман трябваше да се справи.

 • 6% спестяване на разходи за електроенергия от групово управление на осветлението
 • 25% спестяване на разходи за електроенергия, чрез прилагане на индивидуален график на димиране за всеки осветител
 • Дистанционното управление на режима на работа на всяко табло за улично осветление и индивидуалните графици за всеки LED осветител помогнаха на общината да намали значително транспортните разходи. (Преди изпълнението на проекта бяха необходими поне 4 корекции годишно на графика на осветлението, чрез настройка на съществуващите механични часовници в 25 табла в 4-те населени места).
 • По-малко от 15 минути необходимо време на ден за преглед и отстраняване на неизправностите за цялата наблюдавана електрическа и осветителна инфраструктура
 • ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА