You are currently viewing Интелигентна система за управление и мониторинг на улично осветление в община Созопол

Интелигентна система за управление и мониторинг на улично осветление в община Созопол

 • Стара осветителна система, неотговаряща на изискванията на действащити стандарти за енергийна ефективност и ниво на осветеност;
 • Неефективна поддръжка и закъснения в реакцията поради неточна локализация и диагностика на проблемите;
 • Чести прекъсвания на осветлението поради лошо състояние на кабелната мрежа (например – заплитане на въздушна кабелна мрежа);
 • Наличие на амортизирани осветители, които не бяха подменяни в последните 10 години;
 • Места без осветление, застрашаващи безопасността на хората;
 • Високи енергийни и експлоатационни разходи.
 • Подмяна на всички осветителни тела с нови LED осветители;
 • Цялостна подмяна на таблата за управление на улично осветление;
 • Осигуряване на ефективно управление на уличното осветление;
 • Намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация;
 • Бързо и точно идентифициране и локализиране на проблемите;
 • Получаване на актуални данни и извършване на автоматичен анализ на работата и състоянието на инфраструктурата;
 • Намаляване на енергийните разходи и емисиите на CO₂.

По време на внедряването, като допълнително изискване, беше необходимо да се
добави функционалност LoRaWAN Gateway към монтираните контролери за групово управление SLMB, за да се изгради и осигури комуникационна среда за предаване на данни на външни за системата устройства (сензори за влажност и температура).

АДД България разработи и успешно внедри функционалността LoRaWAN Gateway, чрез дистанционно обновяване на всички SLMB устройства, без да е необходимо да се прекъсва тяхната работа или допълнително да се модифицира системата за улично осветление. Това стана възможно чрез извършване на дистанционна конфигурация за автоматично свързване на всички сензори към устройства SLMB, монтирани към съответния район.

 • 6% спестяване на разходи от автоматично управление на осветлението за всеки ден от годината;
 • 40% намаляване на разходите за поддръжка – бързо локализиране и отстраняване на възникнали проблеми;
 • Съкращаване времето (по-малко от 10 минути) за промяна на графика на осветление за всички населени места, с възможност за дистанционно задаване на режим за всяко табло;
 • Установяване на неизправности и опити за манипулации за по-малко от 5 минути (неоторизиран достъп и присъединяване към инфраструктурата).
 • Осигуряване на безопасност на движението.

Вижте и други наши успешни проекти за улично осветление.