You are currently viewing Дигитализация и интелигентно управление на табла и трафопостове

Дигитализация и интелигентно управление на табла и трафопостове

  • Post category:Новини

АДД-България представя новото си решение за дигитализация на трафопостове и табла, с което оптимизира и улеснява поддръжката и управлението на тези съоръжения, като същевременно се постигат всички изисквания за енергийна ефективност. Тази интелигентна система намира приложение в електрически табла/трафопостове на индустриални и търговски обекти или в разпределителни табла. Съвкупността от сензори (за температура, влажност, присъствие, дим) в едно табло или цяла сграда могат да бъдат наблюдавани и управлявани в реално време.

Системата е изключително лесна за инсталиране и внедряване и се състои само от два компонента – контролер за дигитализация и мониторинг и централен софтуер за управление. Това я прави икономически целесъобразна за инвеститорите, защото не се налага подмяна на съществуващото оборудване и с една неголяма инвестиция се постигат значителни оптимизации на разходите.

Контролерът се монтира в съществуващото табло независимо от неговия тип и непрекъснато следи показанията на свързаните сензори като сравнява техните показания и ги сравнява с предварително зададени гранични. При наличие на отклонение, информацията се изпраща незабавно към центъра за управление, като се детайлна информация за типа и мястото на  възникналия проблем се изпраща и на оторизираните екипи. Освен за мониторинг на всички сензори, монтирани в таблата, интелигентната система реализира единна платформа, чрез която се извършва и отчитане и нотификация за текущи стойности на електрически показатели за съществуващата инфраструктура. Според изискванията и типа на таблото, системата предоставя в реално време отчетените показатели (напрежение, ток, мощност, консумирана енергия) и предава информация в случай на отклонение от измерените стойности.