You are currently viewing Успешни истории: Интелигентно измерване на електричеството в ЕНЕРГО-ПРО

Успешни истории: Интелигентно измерване на електричеството в ЕНЕРГО-ПРО

Накратко за проекта

Още през 2009г стартирахме работа с E.ON България. Тогва стратегията им бе да изградят основата на системата, като първо инсталират концентраторите на данни в трафопостовете, като подготовка за масова имплементация и пускане на електромери. В края на проекта, решихме редица проблеми на компанията (която вече беше купена от Енерго Про) – например намаляване на високия процент на нетехнически загуби, свързани с неоторизиран достъп (от 18% на 7%), дистанционно събиране на данни (с успеваемост над 98%), дистанционно изключване / включване, наблюдение и измерване на данни в реално време, гъвкави тарифи, подобряване на качеството на електричеството и много други.

Как започна всичко?

Поради различни социално-политически фактори в България, имаше много области, в които потреблението на електроенергия беше обект на злоупотреба и некоректни действия от страна на потребителите. За да се справят с огромните финансови загуби, следствие от това потребителско поведение, електроразпределителните дружества трябваше или да започнат режим на електроенергия в рисковите зони и дори да затворят цели подстанции, или да продължат да  натрупват огромни загуби. И двата варианта представляваха проблем за компаниите.

С пилотен проект през 2009 г. E.ON (предишния оператор за Североизточна България), започна постепенното внедряване на интелигентни измервателни уреди в специфичните рискови области, където бяха регистрирани много случаи на нерегламентирано потребление на електроенергия и / или закъснения за плащанията. За периода 2010 – 2013г. АДД България внедри близо 200 000 устройства в регионите на Североизточна България, където дружеството доставя електричество за около 1,1 милиона клиенти. Това помогна на компанията да увеличи процента на събираемост, който достигна над 98%.

Специфичното за този огромен проект са две неща. Първото е, че E.ON възприе стратегически подход, решавайки да внедри концентратори на данни в почти всички подстанции, с цел да изгради основата на цялата усъвършенствана измервателна инфраструктура. Второто специфично нещо е, че доставената система се основава на новоразработената SFSK модулация – новото поколение FSK, много по-надеждна и усъвършенствана.

Защо да използваме интелигентно измерване на електроенергията от АДД България?

Има редица предимства при използване на интелигентно измерване, като:

 • Лесно идентифициране на проблеми – технически и нетехнически (от неоторизиран достъп). С технологията на АДД България, ЕНЕРГО-ПРО намали високия процент на нетехнически загуби, свързани с кражби и неоторизиран достъп от 18% на 7%.
 • Дистанционно отчитане на показанията на измервателните уреди – новите устройства се управляват дистанционно, което позволява много по-точно и отчитане през много по-кратки интервали от време. Това прави възможно създаването на потребителски профили, които позволяват на дружествата да предлагат по-добри услуги и по-голяма гъвкавост спрямо клиентите.
 • Управление на електроенергията и нейното качеството
 • Бързо възстановяване на захранването при наличие на прекъсвания;
 • Подробни справки за потреблението на електроенергия в даден район или за определен клиент.

Всички тези възможности имат пряка връзка по отношение както на подобряване на качеството, така и на намаляване на загубите на електроенергия.

 

Преки и непреки ползи от системата за интелигентно енергийно управление

Преки ползи

 • Минимизиране на разходите за измерване на потреблението;
 • Намаляване на разходите за изключване на некоректни потребители (това се прави дистанционно от центъра за управление);
 • Минимизиране на разходите за включване на нови клиенти.

Непреки ползи

 • Двупосочна комуникация между интелигентите електромери и центъра за управление;
 • Отчитане на голямо количество данни и информация за енергийни параметри;
 • Непрекъсната информация за качеството на електричеството;
 • Мониторинг на състоянието на трафопостовете;
 • Бързо локализиране на райони с налични прекъсвания.

Защо АДД България беше правилният доставчик на система за управление на енергийни ресурси за ЕНЕРГО-ПРО?

  • Техчнически екип и поддръжка – АДД България разполага с висококвалифициран екип, който отговаря за внедряването на технологията.

  • Гъвкавост и технологично развитие – АДД България непрекъснато обновява технологията, за да предостави на клиентите модерно и ефективно решение с най-високо ниво на технологична сигурност.

  • Високо качество на продуктите – Събирането на данни от измервателни уреди достига забележителните стойности от 99,3-99,4%. Нашата основна цел е да осигурим високо качество на конкурентна цена, като същевременно притежаваме всички необходими европейски сертификати и тестове.