You are currently viewing Умни електромери и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Умни електромери и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

 • Post category:Новини

Умните електромери и ВЕИ – странна връзка ли е това или са създадени да бъдат заедно? Нека разберем в тази статия.

I. Въведение

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), като слънчева, вятърна, водна и геотермална енергия, предлагат голямо обещание: потенциал за генериране на чиста, изобилна енергия без вредните емисии, свързани с изкопаемите горива.

Решаващо е да се разбере не само значението на ВЕИ, но и важната роля, която играят интелигентните измервателни уреди за оползотворяване на пълния им потенциал. В тази публикация в блога ще разгледаме предизвикателствата, свързани с ВЕИ, както и динамичната връзка между тях и интелигентните измервателни уреди. Ще разкрием начините, по които интелигентните измервателни уреди улесняват интегрирането на възобновяеми източници в нашите електрически мрежи, оптимизират потреблението на енергия и дават възможност на хората и общностите да участват активно в революцията на чистата енергия.

II. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С ПЕРИОДИЧНостта на ВЕИ

 • Прекъсваемост и променливост: Едно от ключовите предизвикателства, пред които са изправени операторите на енергийни мрежи, е интегрирането на непостоянни ВЕИ, като слънчева и вятърна, в съществуващата енергийна мрежа. Производството на слънчева и вятърна енергия е силно зависимо от метеорологичните условия и времето на деня. Облачната покривка, моделите на вятъра и дневните часове могат да причинят колебания в производството на енергия. Тази периодичност препятства да се осигури стабилно и надеждно енергоснабдяване.
 • Балансиране на мрежата: Енергийната мрежа трябва постоянно да балансира търсенето и предлагането. Периодичните ВЕИ могат да доведат до внезапни скокове или спадове в производството на енергия, което изисква бързи корекции за поддържане на стабилността на мрежата. Без ефективно управление това може да доведе до колебания в напрежението и прекъсване на захранването.
 • Разпределено производство: ВЕИ често се разпространяват в широка географска област, включително слънчеви панели на жилищни покриви и разпръснати вятърни турбини. Това разпределено генериране представлява логистични предизвикателства за мрежовите оператори по отношение на мониторинг, контрол и управление на мрежата.
 • Съхранение на енергия: За да се отговори на тази периодичност, решенията за съхранение на енергия като батерии са необходими за съхраняване на излишната енергия по време на периоди на високо генериране и освобождаването й, когато е необходимо. Но съхранението е скъпосртуващо и сложно начинание за ютилититата.
 • Нужди от данни и мониторинг: Конвенционалните електромери нямат способността да предоставят данни в реално време за генерирането и потреблението на енергия. Традиционните измервателни уреди обикновено измерват общото потребление на енергия на месечна или тримесечна база, което е недостатъчно за управление на променливи възобновяеми източници.

III. ЗАЩО умните електромери СА ПО-ПОДХОДЯЩИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ?

Ограничения на традиционните електромери

Традиционните измервателни уреди за енергия, известни като електромеханични, аналогови или статични измервателни уреди, не са подходящи за справяне с предизвикателствата, породени от периодичните ВЕИ. В инфографиката по-долу можете да видите техните недостатъци в сравнение с интелигентните измервателни уреди.

 • Ограничени данни: Традиционните измервателни уреди предоставят ограничени данни и не предлагат информация в реално време за моделите на използване или генериране на енергия. Те не са в състояние да разграничат енергията, генерирана на място (напр. от слънчеви панели) и енергията, внесена от мрежата.
 • Неточно изчисление на консумацията: Конвенционалните измервателни уреди често водят до неточно таксуване, особено когато потребителите генерират излишна енергия от възобновяеми източници и я подават обратно в мрежата. Това може да доведе до несъответствия и финансови проблеми както за комуналните компании, така и за потребителите.
 • Липса на отдалечен достъп: Традиционните измервателни уреди изискват ръчно отчитане. Това затруднява ЕРП-тата да наблюдават и управляват ефективно мрежата, особено в контекста на разпределените ВЕИ.

Решението – умни електромери

Тези цифрови устройства предлагат набор от възможности, които са решение на тези предизвикателства и революционизират управлението на енергията:

 • Двупосочно изчисляване на потреблението – консумирана и генерирана енергия.
 • Двупосочна комуникация: Интелигентните измервателни уреди могат да предават данни обратно на ЕРП-тата, което позволява наблюдение на мрежата, управление на натоварването и бърза реакция на колебания в производството на възобновяема енергия.
 • Оптимизация на мрежата: С данни от умните електромери ЕРО-тата могат да оптимизират работата на мрежата, да балансират търсенето и предлагането и да интегрират по-ефективно ВЕИ.
 • Интелигентна мрежа: интелигентните измервателни уреди също са гръбнакът на интелигентната мрежа – неизползваната възможност за постигане на енергийна ефективност.
 • Упълномощаване на потребителите: Интелигентните измервателни уреди дават възможност на потребителите, като предоставят информация за тяхното потребление на енергия и им позволяват да вземат информирани решения за пестене на енергия и спестяване на разходи.
 • Отдалечен достъп: Помощните програми могат да осъществяват дистанционен достъп и да управляват интелигентни измервателни уреди, намалявайки необходимостта от ръчно отчитане на броячите и подобрявайки цялостната ефективност на мрежата. Ако обмисляте да преминете към по-голяма ефективност, устойчивост и устойчивост на вашите активи и мрежи (което между другото трябва да направите), свържете се с нас – АДД България има какво да каже по въпроса.

IV. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И СЪОБРАЖЕНИЯ ОТНОСНО умните електромери:

Всичко звучи доста лесно и ясно. Въпреки това, интегрирането на умните електромери и/или ВЕИ (това може да са напълно отделни проекти) в голям мащаб само по себе си е предизвикателство. Нека видим какви може да са различните съображения, които трябва да имате, когато интегрирате интелигентни измервателни уреди?

 • Разходи за внедряване: Първоначалните разходи за внедряване на интелигентни измервателни уреди могат да бъдат значителни. Това включва разходите за закупуване и инсталиране на самите измервателни уреди, както и необходимата комуникационна инфраструктура за поддържане на предаването на данни. Нашият опит е с PLC интелигентни измервателни уреди, които определено имат предимството да не създават почти никакви допълнителни разходи за предаване на данни, тъй като захранващите линии вече съществуват.
 • Сигурност на данните: Енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за всяка държава. Интелигентните измервателни уреди събират подробни данни за потреблението на енергия, което може да бъде чувствителна информация. Защитата на тези данни от кибер заплахи и гарантирането на поверителността на потребителите са най-важни. Ние от ADD България се гордеем с един от нашите най-големи и сложни проекти – внедряване на система за киберсигурност във всички смарт измервателни уреди на един от нашите клиенти – 1,2 милиона устройства. Доставихме този проект както на вече монтираните на терена усртойства, така и на тези, които предстои да бъдат монтирани. Прочетете повече за този проект тук:АДД България, в сътрудничество с Fornetix, осигурява система за управление на криптирането на милиони интелигентни измервателни уреди за един от своите клиенти в Източна Европа – ADD Bulgaria (add-bg.com)
 • Управление и съхранение на данни: Огромното количество данни, генерирани от интелигентни измервателни уреди, изисква ефективно управление и решения за съхранение. ЕРП-тата се нуждаят от системи за ефективна обработка, съхраняване и анализ на тези данни. Мащабируемостта е ключово съображение, тъй като обемът на данните нараства.
 • Оперативна съвместимост: Гарантирането, че интелигентните измервателни уреди от различни производители и доставчици могат да комуникират и работят заедно безпроблемно, е предизвикателство. Стандартите за оперативна съвместимост са от съществено значение, за да се избегне блокирането на доставчика и да се насърчи конкуренцията.
 • Регулаторни и политически рамки: Регулаторната среда може значително да повлияе на внедряването на интелигентни измервателни уреди. Политиките, свързани с измерването, достъпа до данни, ценообразуването и правата на потребителите, трябва да бъдат ясни и да подкрепят инициативите за интелигентни измервателни уреди.
 • Обучение на потребителите: Потребителите може да не разбират напълно предимствата на интелигентните измервателни уреди или как да използват предоставените данни. Необходими са образователни и информационни програми, за да се информират потребителите за предимствата на интелигентните измервателни уреди и как да тълкуват техните данни за потребление на енергия.
 • Точност на измервателния уред: Интелигентните измервателни уреди трябва да отговарят на стандартите за точност, за да се гарантира, че потребителите се таксуват правилно. Редовното калибриране и поддръжка на измервателния уред са от съществено значение за поддържане на точността във времето.
 • Устойчивост на инфраструктурата: Интелигентните измервателни уреди разчитат на комуникационни мрежи за предаване на данни. Осигуряването на устойчивост и надеждност на тези мрежи, особено при екстремни метеорологични явления или кибератаки, е от решаващо значение.
 • Управление на мрежата: Може да са необходими надстройки и подобрения на мрежата, за да се оптимизира напълно интегрирането на възобновяема енергия. Ние, в ADD България, работим върху разработването на решения за мониторинг на мрежата, които специално помагат за укрепването на мрежите във времена на тяхното интензивно разширяване и натоварване.
 • Откриване на кражба на енергия: Интелигентните измервателни уреди могат да помогнат за откриване на кражба на енергия или подправяне по-ефективно от традиционните измервателни уреди. Това е едно от най-големите предимства на интелигентните измервателни уреди, защото води до пряка финансова изгода, но може да доведе до конфронтации и съдебни действия, така че са необходими ясни процедури за разглеждане на такива случаи.
 • Отдалечено внедряване: Инсталирането на интелигентни измервателни уреди в селски или отдалечени райони може да създаде логистични предизвикателства като увеличени разходи за поддръжка.
 • Интегриране с възобновяеми енергийни източници: Въпреки че интелигентните измервателни уреди могат да улеснят интегрирането на възобновяеми енергийни източници, те трябва да бъдат част от по-широка стратегия, която включва подобрения на мрежовата инфраструктура, съхранение на енергия и програми за отговор на потреблението, за да се увеличи максимално тяхната ефективност.

V. Опитът на АДД БЪлгария

В продължение на почти 20 години ние от АДД България се занимаваме с всички тези въпроси с нашия значителен опит във внедряването на интелигентни измервателни уреди в мащабни проекти в енергийни компании. Основните ни клиенти са на местния пазар, но кумулативно сме инсталирали и интегрирали над 1,5 милиона интелигентни измервателни уреди, спестявайки на нашите клиенти повече от 10% загуби – главно нетехнически, но също и чрез оптимизация на процесите. Здравата технология зад цялата система ADDAX, предоставена от нашия дългогодишен партньор, ADD Grup, е нещо, което ни отличава – ние предлагаме надеждност и ефективност. Освен това нашият подход винаги е бил ориентиран към клиента, защото осъзнаваме как работи енергийната индустрия, какви нужди имат ЕРП-тата и знаем как да отговорим. Така, през годините всички сме израснали заедно.

VI. заключение

В тази статия очертахме предимствата на интегрирането на ВЕИ в енергийния микс, но също и свързаните с тях предизвикателства. Подчертахме важността на използването на интелигентни измервателни уреди за успешното управление и интегриране на ВЕИ. Не по-малко важно е да се вземат предвид всички предизвикателства, идващи с интелигентните измервателни уреди, тъй като това е страхотно начинание, което трябва да се прави с подготовка, стратегия и анализ.

В заключение, ние от ADD България, като водещ доставчик на технология за интелигентно измерване, осъзнаваме, че енергийният преход е сериозна и важна стъпка, която различните заинтересовани страни в енергийната арена трябва да предприемат. Интелигентните измервателни уреди са гръбнакът на декарбонизацията и модернизацията на устойчивата енергия. Входящите данни от тези устройства са ценен източник на информация, необходима за успешната революция в сектора.

АДД България е водещ играч в енергийния сектор в Югоизточна Европа. Ние интегрираме някои от най-доказаните технологии за усъвършенствана измервателна инфраструктура, но също така разполагаме със собствени решения за мониторинг на мрежата, които помагат на ютилити компаниите да се справят с последиците от разширяването на мрежата и да осигурят енергиен баланс и устойчивостта на сектора. Свържете се с нашия екип на [email protected], за да разберете как можем да Ви бъдем полезни.